ADR Digitaal

Deel 2 - Hoofdstuk 2.2.7
Klasse 7 - Radioactieve stoffen

 

2.2.7

Klasse 7 Radioactieve stoffen

2.2.7.1

Definities

2.2.7.1.1

Onder radioactieve stoffen worden verstaan alle stoffen die radionucliden bevatten, waarvoor zowel de activiteitsconcentratie als de totale activiteit van de zending de in 2.2.7.2.2.1 t/m 2.2.7.2.2.6 aangegeven waarden overschrijden.

2.2.7.1.2

Besmetting

 • Onder besmetting wordt verstaan: de aanwezigheid van een radioactieve stof op een oppervlak in hoeveelheden groter dan 0,4 Bq/cm2 voor bèta- en gammastralers en voor alfastralers van geringe toxiciteit, of 0,04 Bq/cm2 voor alle andere alfastralers.
 • Onder afwrijfbare besmetting wordt verstaan: besmetting die onder routinematige vervoersomstandigheden van een oppervlak kan worden verwijderd.
 • Onder niet afwrijfbare besmetting wordt verstaan: elke besmetting anders dan afwrijfbare besmetting.

 

2.2.7.1.3

Definities van specifieke termen

A1 en A2
Onder A1 wordt verstaan: de waarde van de activiteit van radioactieve stoffen in speciale toestand, opgenomen in de tabel in 2.2.7.2.2.1, dan wel afgeleid in 2.2.7.2.2.2, die wordt gebruikt om de grenswaarden van de activiteit voor de toepassing van de voorschriften van het ADR vast te stellen.

Onder A2 wordt verstaan: de waarde van de activiteit van radioactieve stoffen, met uitzondering van radioactieve stoffen in speciale toestand, opgenomen in de tabel in 2.2.7.2.2.1, dan wel afgeleid in 2.2.7.2.2.2, die wordt gebruikt om de grenswaarden van de activiteit voor de toepassing van de voorschriften van het ADR vast te stellen.

Onder splijtbare nucliden worden verstaan: uranium-233, uranium-235, plutonium-239 en plutonium-241.
Onder splijtbare stoffen worden verstaan: stoffen die één of meer van de splijtbare nucliden bevatten. Van de definitie van splijtbare stoffen zijn uitgezonderd:

 1. natuurlijk uranium of niet-bestraald verarmd uranium,
 2. natuurlijk uranium of verarmd uranium dat uitsluitend in thermische reactoren is bestraald;
 3. stoffen die splijtbare nucliden bevatten met een totaalgewicht van minder dan 0,25 g;
 4. iedere combinatie van (a), (b) en/of (c).

Deze uitzonderingen gelden uitsluitend indien er zich in het collo of, indien onverpakt verzonden, in de zending geen andere stoffen bevinden die splijtbare nucliden bevatten.

Onder gering verspreidbare radioactieve stoffen wordt verstaan: hetzij een vaste radioactieve stof, hetzij een vaste radioactieve stof in een gesloten capsule, van waaruit de verspreidbaarheid beperkt is en die niet poedervormig is.

Onder stoffen met geringe specifieke activiteit (Low Specific Activity, LSA) wordt verstaan: radioactieve stoffen die van nature een beperkte specifieke activiteit bezitten, of radioactieve stoffen waarvoor grenswaarden voor de geschatte gemiddelde specifieke activiteit van toepassing zijn. Met afschermingsmateriaal dat de LSA-stoffen omgeeft moet bij de bepaling van de geschatte gemiddelde specifieke activiteit geen rekening worden gehouden.

Onder alfastralers met geringe toxiciteit wordt verstaan: natuurlijk uranium; verarmd uranium; natuurlijk thorium; uranium-235 of uranium-238; thorium-232; thorium-228 en thorium-230 wanneer die in ertsen of in langs fysische of chemische weg verkregen concentraten voorkomen; of alfastralers met een halveringstijd van minder dan 10 dagen.

Onder radioactieve stof in speciale toestand wordt verstaan:

 1. een niet-verspreidbare radioactieve stof; of
 2. een gesloten capsule, die radioactieve stof bevat.

Onder de specifieke activiteit van een radionuclide wordt verstaan: de activiteit per massa-eenheid van die nuclide. Onder de specifieke activiteit van een stof wordt verstaan de activiteit per massa-eenheid van de stof waarin de radionucliden in principe gelijkmatig zijn verdeeld.

Onder een voorwerp met besmetting aan het oppervlak (Surface Contaminated Object, SCO) wordt verstaan: een vast voorwerp dat zelf niet radioactief is, doch waarbij op het oppervlak ervan een radioactieve stof verspreid is.

Onder niet-bestraald thorium wordt verstaan: thorium dat niet meer dan 10-7g uranium-233 per gram thorium-232 bevat.

Onder niet-bestraald uranium wordt verstaan: uranium dat niet meer dan 2 x 103 Bq plutonium per gram uranium-235, niet meer dan 9 x 106 Bq splijtingsproducten per gram uranium-235 en niet meer dan 5 x 10-3 g uranium-236 per gram uranium-235 bevat.

Uranium - natuurlijk, verarmd, verrijkt
Onder natuurlijk uranium wordt verstaan: uranium (dat door een chemisch scheidingsproces kan zijn verkregen) waarin de uraniumisotopen zich in de natuurlijke verhouding bevinden (ongeveer 99,28 massa-% uranium-238 en 0,72 massa-% uranium-235).

Onder verarmd uranium wordt verstaan: uranium dat een geringer massapercentage uranium-235 bevat dan natuurlijk uranium.

Onder verrijkt uranium wordt verstaan: uranium dat een massapercentage uranium-235 bevat dat hoger is dan 0,72%.
In alle gevallen is een zeer klein massa-percentage uranium-234 aanwezig.

 

2.2.7.2

Classificatie

2.2.7.2.1

Algemene bepalingen

2.2.7.2.1.1

Radioactieve stoffen moeten worden ingedeeld onder één van de UN-nummers aangegeven in tabel 2.2.7.2.1.1 in overeenstemming met 2.2.7.2.4 en 2.2.7.2.5, met inachtneming van de stofeigenschappen zoals vastgelegd in 2.2.7.2.3.

Tabel 2.2.7.2.1.1 Toekenning van UN-nummers

UN-nummer   Juiste vervoersnaam en beschrijvinga
Vrijgestelde colli  (1.7.1.5)
UN 2908 RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO - LEGE VERPAKKING
UN 2909 RADIOACTIEVE  STOFFEN,   VRIJGESTELD  COLLO   -  INDUSTRIËLE  VOORWERPEN  VAN NATUURLIJK URANIUM of VAN VERARMD URANIUM of VAN NATUURLIJK THORIUM
UN 2910 RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO - BEPERKTE HOEVEELHEID STOF
UN 2911
UN 3507
RADIOACTIEVE   STOFFEN,   VRIJGESTELD   COLLO   -   INSTRUMENTEN   of   INDUSTRIËLE VOORWERPEN
URANIUMHEXAFLUORIDE, RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO, minder dan 0,1
kg per collo, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld b,c
Radioactieve stoffen met geringe specifieke activiteit (2.2.7.2.3.1)
UN 2912 RADIOACTIEVE  STOFFEN  MET GERINGE  SPECIFIEKE  ACTIVITEIT (LSA-I), niet splijtbaar of
splijtbaar, vrijgesteld
UN 3321 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-II), niet splijtbaar of
splijtbaar, vrijgesteld
UN 3322 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-III), niet splijtbaar of
splijtbaar, vrijgesteld
UN 3324 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-II), SPLIJTBAAR
UN 3325 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-III), SPLIJTBAAR
Voorwerpen met besmetting aan het oppervlak (2.2.7.2.3.2)
UN 2913 RADIOACTIEVE STOFFEN, VOORWERPEN MET BESMETTING AAN HET OPPERVLAK (SCO-
I of SCO-II), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
UN 3326 RADIOACTIEVE STOFFEN, VOORWERPEN MET BESMETTING AAN HET OPPERVLAK (SCO- 1 of SCO-II), SPLIJTBAAR
Colli van type A (2.2.7.2.4.4)
UN 2915 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE A, niet in speciale toestand, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
UN 3327 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE A, SPLIJTBAAR, niet in speciale toestand
UN 3332 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE A, IN SPECIALE TOESTAND, niet splijtbaar of
splijtbaar, vrijgesteld
UN 3333 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE A, IN SPECIALE TOESTAND, SPLIJTBAAR
Colli van type B(U) (2.2.7.2.4.6)
UN 2916 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE B(U), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
UN 3328 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE B(U), SPLIJTBAAR
Colli van type B(M) (2.2.7.2.4.6)
UN 2917 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE B(M), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
UN 3329 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE B(M), SPLIJTBAAR
Colli van type C (2.2.7.2.4.6)
UN 3323 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE C, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
UN 3330 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE C, SPLIJTBAAR
Speciale regeling (2.2.7.2.5)
UN 2919 RADIOACTIEVE  STOFFEN,  VERVOERD  OP  GROND  VAN  EEN  SPECIALE  REGELING,  niet
splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
UN 3331 RADIOACTIEVE   STOFFEN,   VERVOERD   OP   GROND   VAN   EEN   SPECIALE   REGELING, SPLIJTBAAR
Uraniumhexafluoride (2.2.7.2.4.5)
UN 2977 RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, SPLIJTBAAR
UN 2978

RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteldᵇ

minder dan 0,1 kg per collo, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld b,c
UN 3507

UN   3507   URANIUMHEXAFLUORIDE,   RADIOACTIEVE   STOFFEN,   VRIJGESTELD   COLLO,

minder dan 0,1 kg per collo, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld b,c

 1. De juiste vervoersnaam is vermeld in de kolom "juiste vervoersnaam en beschrijving" en betreft uitsluitend het in hoofdletters geschreven gedeelte. Bij de UN-nummers 2909, 2911, 2913 en 3326, waar alternatieve juiste vervoersnamen door het woord "of" van elkaar worden gescheiden, moet uitsluitend de relevante juiste vervoersnaam worden gebruikt.
 2. De term "splijtbaar-vrijgesteld" verwijst uitsluitend naar stoffen die zijn vrijgesteld onder 2.2.7.2.3.5.
 3. Zie voor UN-nummer 3507 ook bijzondere bepaling 369 in hoofdstuk 3.3.

2.2.7.2.2

Basiswaarden voor radionucliden

 

2.2.7.2.2.1

De volgende basiswaarden voor de individuele radionucliden zijn aangegeven in tabel 2.2.7.7.2.1:

 1. A1 en A2 in TBq;
 2. de grenswaarde voor de concentratie van de activiteit voor vrijgestelde stoffen in Bq/g; en
 3. de grenswaarde voor de activiteit van een vrijgestelde zending in Bq.
RADIONUCLIDE (ATOOMNUMMER) A1
(TBq)
A2
(TBq)
Grenswaarde voor de concentratie van de activiteit voor vrijgestelde stoffen
(Bq/g)
Grenswaarde voor de activiteit van een vrijge- stelde zending
(Bq)
Actinium (89)        
Ac-225 a) 8 × 10-1 6 × 10-3 1 × 101 1 × 104
Ac-227 a) 9 × 10-1 9 × 10-5 1 × 10-1 1 × 103
Ac-228 6 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Zilver (47)        
Ag-105 2 × 10o 2 × 10o 1 × 102 1 × 106
Ag-108m a) 7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 b) 1 × 106 b)
Ag-110m a) 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Ag-111 2 × 10o 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Aluminium (13)        
Al-26 1 × 10-1 1 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Americium (95)        
Am-241 1 × 101 1 × 10-3 1 × 10o 1 × 104
Am-242m a) 1 × 101 1 × 10-3 1 × 10o b) 1 × 104 b)
Am-243 a) 5 × 10o 1 × 10-3 1 × 10o b) 1 × 103 b)
Argon (18)        
Ar-37 4 × 101 4 × 101 1 × 106 1 × 108
Ar-39 4 × 101 2 × 101 1 × 107 1 × 104
Ar-41 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 109
Arsenicum (33)        
As-72 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105
As-73 4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 107
As-74 1 × 10o 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106
As-76 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105
As-77 2 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Astatium (85)        
At-211 a) 2 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107
Goud (79)        
Au-193 7 × 10o 2 × 10o 1 × 102 1 × 107
Au-194 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
Au-195 1 × 101 6 × 10o 1 × 102 1 × 107
Au-198 1 × 10o 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Au-199 1 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Barium (56)        
Ba-131 a) 2 × 10o 2 × 10o 1 × 102 1 × 106
Ba-133 3 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 × 106
Ba-133m 2 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Ba-140 a) 5 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 b) 1 × 105 b)
Beryllium (4)        
Be-7 2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107
Be-10 4 × 101 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106
Bismut (83)        
Bi-205 7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Bi-206 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Bi-207 7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Bi-210 1 × 10o 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Bi-210m a) 6 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101 1 × 105
Bi-212 a) 7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 b) 1 × 105 b)
Berkelium (97)        
Bk-247 8 × 10o 8 × 10-4 1 × 10o 1 × 104
Bk-249 a) 4 × 101 3 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Broom (35)        
Br-76 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Br-77 3 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 × 106
Br-82 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Koolstof (6)        
C-11 1 × 10o 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
C-14 4 × 101 3 × 10o 1 × 104 1 × 107
Calcium (20)        
Ca-41 onbeperkt onbeperkt 1 × 105 1 × 107
Ca-45 4 × 101 1 × 10o 1 × 104 1 × 107
Ca-47 a) 3 × 10o 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Cadmium (48)        
Cd-109 3 × 101 2 × 10 o 1 × 104 1 × 106
Cd-113m 4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Cd-115 a) 3 × 10 o 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Cd-115m 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Cerium (58)        
Ce-139 7 × 10 o 2 × 10 o 1 × 102 1 × 106
Ce-141 2 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 107
Ce-143 9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Ce-144 a) 2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 b) 1 × 105 b)
Californium (98)        
Cf-248 4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 104
Cf-249 3 × 10o 8 × 10-4 1 × 10o 1 × 103
Cf-250 2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104
Cf-251 7 × 10o 7 × 10-4 1 × 10o 1 × 103
Cf-252 1 × 10-1 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104
Cf-253 a) 4 × 101 4 × 10-2 1 × 102 1 × 105
Cf-254 1 × 10-3 1 × 10-3 1 × 10o 1 × 103
Chloor (17)        
Cl-36 1 × 101 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106
Cl-38 2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Curium (96)        
Cm-240 4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105
Cm-241 2 × 10o 1 × 10o 1 × 102 1 × 106
Cm-242 4 × 101 1 × 10-2 1 × 102 1 × 105
Cm-243 9 × 10o 1 × 10-3 1 × 10o 1 × 104
Cm-244 2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104
Cm-245 9 × 10o 9 × 10-4 1 × 10o 1 × 103
Cm-246 9 × 10o 9 × 10-4 1 × 10o 1 × 103
Cm-247 a) 3 × 10o 1 × 10-3 1 × 10o 1 × 104
Cm-248 2 × 10-2 3 × 10-4 1 × 10o 1 × 103
Kobalt (27)        
Co-55 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Co-56 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Co-57 1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 106
Co-58 1 × 10 o 1 × 10 o 1 × 101 1 × 106
Co-58m 4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107
Co-60 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Chroom (24)        
Cr-51 3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107
Cesium (55)        
Cs-129 4 × 10o 4 × 10o 1 × 102 1 × 105
Cs-131 3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 106
Cs-132 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 105
Cs-134 7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 104
Cs-134m 4 × 101 6 × 10-1 1 × 103 1 × 105
Cs-135 4 × 101 1 × 10o 1 × 104 1 × 107
Cs-136 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Cs-137 a) 2 × 10 o 6 × 10-1 1 × 101 b) 1 × 104 b)
Koper (29)        
Cu-64 6 × 10o 1 × 10o 1 × 102 1 × 106
Cu-67 1 × 101 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Dysprosium (66)        
Dy-159 2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107
Dy-165 9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Dy-166 a) 9 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Erbium (68)        
Er-169 4 × 101 1 × 10o 1 × 104 1 × 107
Er-171 8 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Europium (63)        
Eu-147 2 × 10o 2 × 10o 1 × 102 1 × 106
Eu-148 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Eu-149 2 × 101 2 × 101 1 × 102 1 × 107
Eu-150 (kortlevend) 2 × 10o 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Eu-150 (langlevend) 7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Eu-152 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
Eu-152m 8 × 10-1 8 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Eu-154 9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Eu-155 2 × 101 3 × 10o 1 × 102 1 × 107
Eu-156 7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Fluor (9)        
F-18 1 × 10o 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
IJzer (26)        
Fe-52 a) 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Fe-55 4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 106
Fe-59 9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Fe-60 a) 4 × 101 2 × 10-1 1 × 102 1 × 105
Gallium (31)        
Ga-67 7 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 × 106
Ga-68 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Ga-72 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Gadolinium (64)        
Gd-146 a) 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Gd-148 2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104
Gd-153 1 × 101 9 × 10o 1 × 102 1 × 107
Gd-159 3 × 10o 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Germanium (32)        
Ge-68 a) 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Ge-71 4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108
Ge-77 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Hafnium (72)        
Hf-172 a) 6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Hf-175 3 × 10o 3 × 10 o 1 × 102 1 × 106
Hf-181 2 × 10o 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Hf-182 onbeperkt onbeperkt 1 × 102 1 × 106
Kwik (80)        
Hg-194 a) 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
Hg-195m a) 3 × 10o 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Hg-197 2 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107
Hg-197m 1 × 101 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Hg-203 5 × 10o 1 × 10o 1 × 102 1 × 105
Holmium (67)        
Ho-166 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 105
Ho-166m 6 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Jodium (53)        
l-123 6 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 × 107
I-124 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
l-125 2 × 101 3 × 10o 1 × 103 1 × 106
l-126 2 × 10o 1 × 10o 1 × 102 1 × 106
l-129 onbeperkt onbeperkt 1 ×102 1 × 105
l-131 3 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106
l-132 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105
l-133 7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
l-134 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105
l-135 a) 6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Indium (49)        
In-111 3 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 × 106
In-113m 4 × 10o 2 × 10o 1 × 102 1 × 106
In-114m a) 1 × 101 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106
In-115 7 × 10 o 1 × 10 o 1 × 102 1 × 106
Iridium (77)        
Ir-189 a) 1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107
Ir-190 7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Ir-192 1 × 10 o c) 6 × 10-1 1 × 101 1 × 104
Ir-194 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105
Kalium (19)        
K-40 9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 102 1 × 106
K-42 2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 106
K-43 7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Krypton (36)        
Kr-79 4 x 10o 2 x 10o 1 x 103 1 x 105
Kr-81 4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107
Kr-85 1 × 101 1 × 101 1 × 105 1 × 104
Kr-85m 8 × 10o 3 × 10o 1 × 103 1 × 1010
Kr-87 2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 109
Lanthanium (57)        
La-137 3 × 101 6 × 10o 1 × 103 1 × 107
La-140 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Lutetium (71)        
Lu-172 6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Lu-173 8 × 10o 8 × 10o 1 × 102 1 × 107
Lu-174 9 × 10o 9 × 10o 1 × 102 1 × 107
Lu-174m 2 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107
Lu-177 3 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 107
Magnesium (12)        
Mg-28a) 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Mangaan (25)        
Mn-52 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Mn-53 onbeperkt onbeperkt 1 × 104 1 × 109
Mn-54 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
Mn-56 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Molybdeen (42)        
Mo-93 4 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 108
Mo-99 a) 1 × 10o 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Stikstof (7)        
N-13 9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 109
Natrium (11)        
Na-22 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Na-24 2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Niobium (41)        
Nb-93m 4 × 101 3 × 101 1 × 104 1 × 107
Nb-94 7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Nb-95 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
Nb-97 9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Neodymium (60)        
Nd-147 6 × 10o 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Nd-149 6 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Nikkel (28)        
Ni-59 onbeperkt onbeperkt 1 × 104 1 × 108
Ni-63 4 × 101 3 × 101 1 × 105 1 × 108
Ni-65 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Neptunium (93)        
Np-235 4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 107
Np-236 (kortlevend) 2 × 101 2 × 10o 1 × 103 1 × 107
Np-236 (langlevend) 9 × 10o 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105
Np-237 2 × 101 2 × 10-3 1 × 10o   b) 1 × 103 b)
Np-239 7 × 10o 4 × 10-1 1 × 102 1 × 107
Osmium (76)        
Os-185 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
Os-191 1 × 101 2 × 10o 1 × 102 1 × 107
Os-191m 4 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107
Os-193 2 × 10o 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Os-194a) 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105
Fosfor (15)        
P-32 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 103 1 × 105
P-33 4 × 101 1 × 10o 1 × 105 1 × 108
Protactinium (91)        
Pa-230 a) 2 × 10o 7 × 10-2 1 × 101 1 × 106
Pa-231 4 × 10o 4 × 10-4 1 × 10o 1 × 103
Pa-233 5 × 10o 7 × 10-1 1 × 102 1 × 107
Lood (82)        
Pb-201 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
Pb-202 4 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 106
Pb-203 4 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 × 106
Pb-205 onbeperkt onbeperkt 1 × 104 1 × 107
Pb-210a) 1 × 10o 5 × 10-2 1 × 101 b) 1 × 104 b)
Pb-212a) 7 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 b) 1 × 105 b)
Palladium (46)        
Pd-103 a) 4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 108
Pd-107 onbeperkt onbeperkt 1 × 105 1 × 108
Pd-109 2 × 10o 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Promethium (61)        
Pm-143 3 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 × 106
Pm-144 7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Pm-145 3 × 101 1 × 101 1 × 103 1 × 107
Pm-147 4 × 101 2 × 10o 1 × 104 1 × 107
Pm-148ma) 8 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Pm-149 2 × 10o 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Pm-151 2 × 10o 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Polonium (84)        
Po-210 4 × 101 2 × 10-2 1 × 101 1 × 104
Praseodymium (59)        
Pr-142 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105
Pr-143 3 × 10o 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106
Platina (78)        
Pt-188a) 1 × 10o 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Pt-191 4 × 10 o 3 × 10 o 1 × 102 1 × 106
Pt-193 4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107
Pt-193m 4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107
Pt-195m 1 × 101 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Pt-197 2 × 101 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Pt-197m 1 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Plutonium (94)        
Pu-236 3 × 101 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104
Pu-237 2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107
Pu-238 1 × 101 1 × 10-3 1 × 10o 1 × 104
Pu-239 1 × 101 1 × 10-3 1 × 10o 1 × 104
Pu-240 1 × 101 1 × 10-3 1 × 10o 1 × 103
Pu-241a) 4 × 101 6 × 10-2 1 × 102 1 × 105
Pu-242 1 × 101 1 × 10-3 1 × 10o 1 × 104
Pu-244a) 4 × 10-1 1 × 10-3 1 × 10o 1 × 104
Radium (88)        
Ra-223a) 4 × 10-1 7 × 10-3 1 × 102 b) 1 × 105 b)
Ra-224a) 4 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101   b) 1 × 105 b)
Ra-225a) 2 × 10-1 4 × 10-3 1 × 102 1 × 105
Ra-226a) 2 × 10-1 3 × 10-3 1 × 101 b) 1 × 104 b)
Ra-228a) 6 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101 b) 1 × 105 b)
Rubidium (37)        
Rb-81 2 × 10o 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Rb-83 a) 2 × 10o 2 × 10o 1 × 102 1 × 106
Rb-84 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
Rb-86 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 105
Rb-87 onbeperkt onbeperkt 1 × 104 1 × 107
Rb (natuurlijk) onbeperkt onbeperkt 1 × 104 1 × 107
Renium (75)        
Re-184 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
Re-184m 3 × 10o 1 × 10o 1 × 102 1 × 106
Re-186 2 × 10o 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Re-187 onbeperkt onbeperkt 1 × 106 1 × 109
Re-188 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105
Re-189 a) 3 × 10o 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Re (natuurlijk) onbeperkt onbeperkt 1 × 106 1 × 109
Rodium (45)        
Rh-99 2 × 10o 2 × 10o 1 × 101 1 × 106
Rh-101 4 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 × 107
Rh-102 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Rh-102m 2 × 10o 2 × 10o 1 × 102 1 × 106
Rh-103m 4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108
Rh-105 1 × 101 8 × 10-1 1 × 102 1 × 107
Radon (86)        
Rn-222a) 3 × 10-1 4 × 10-3 1 × 101 b) 1 × 108 b)
Ruthenium (44)        
Ru-97 5 × 10o 5 × 10o 1 × 102 1 × 107
Ru-103 a) 2 × 10o 2 × 10o 1 × 102 1 × 106
Ru-105 1 × 10o 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Ru-106a) 2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 b) 1 × 105 b)
Zwavel (16)        
S-35 4 × 101 3 × 10o 1 × 105 1 × 108
Antimoon (51)        
Sb-122 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 104
Sb-124 6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Sb-125 2 × 10o 1 × 10o 1 × 102 1 × 106
Sb-126 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Scandium (21)        
Sc-44 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Sc-46 5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Sc-47 1 × 101 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Sc-48 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Selenium (34)        
Se-75 3 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 × 106
Se-79 4 × 101 2 × 10o 1 × 104 1 × 107
Silicium (14)        
Si-31 6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Si-32 4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Samarium (62)        
Sm-145 1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107
Sm-147 onbeperkt onbeperkt 1 × 101 1 × 104
Sm-151 4 × 101 1 × 101 1 × 104 1 × 108
Sm-153 9 × 10o 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Tin (50)        
Sn-113a) 4 × 10o 2 × 10 o 1 × 103 1 × 107
Sn-117m 7 × 10o 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Sn-119m 4 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107
Sn-121ma) 4 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107
Sn-123 8 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Sn-125 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105
Sn-126a) 6 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Strontium (38)        
Sr-82a) 2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Sr-85 2 × 10o 2 × 10o 1 × 102 1 × 106
Sr-85m 5 × 10o 5 × 10o 1 × 102 1 × 107
Sr-87m 3 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 × 106
Sr-89 6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Sr-90a) 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 b) 1 × 104 b)
Sr-91 a) 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Sr-92 a) 1 × 10o 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Tritium (1)        
T (H-3) 4 × 101 4 × 101 1 × 106 1 × 109
Tantalium (73)        
Ta-178 (langlevend) 1 × 10o 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Ta-179 3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107
Ta-182 9 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 104
Terbium (65)        
Tb-157 4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107
Tb-158 1 × 10o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
Tb-160 1 × 10o 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Technetium (43)        
Tc-95ma) 2 × 10o 2 × 10o 1 × 101 1 × 106
Tc-96 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Tc-96ma) 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 107
Tc-97 onbeperkt onbeperkt 1 × 103 1 × 108
Tc-97m 4 × 101 1 × 10o 1 × 103 1 × 107
Tc-98 8 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Tc-99 4 × 101 9 × 10-1 1 × 104 1 × 107
Tc-99m 1 × 101 4 × 10o 1 × 102 1 × 107
Tellurium (52)        
Te-121 2 × 10o 2 × 10o 1 × 101 1 × 106
Te-121m 5 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 x 106
Te-123m 8 × 10o 1 × 10o 1 × 102 1 × 107
Te-125m 2 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107
Te-127 2 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Te-127ma) 2 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107
Te-129m 7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Te-129ma) 8 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Te-131ma) 7 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Te-132a) 5 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 107
Thorium (90)        
Th-227 1 × 101 5 × 10-3 1 × 101 1 × 104
Th-228a) 5 × 10-1 1 × 10-3 1 × 10o   b) 1 × 104 b)
Th-229 5 × 10o 5 × 10-4 1 × 10o   b) 1 × 103 b)
Th-230 1 × 101 1 × 10-3 1 × 10o 1 × 104
Th-231 4 × 101 2 × 10-2 1 × 103 1 × 107
Th-232 onbeperkt onbeperkt 1 × 101 1 × 104
Th-234a) 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 b) 1 × 105 b)
Th (natuurlijk) onbeperkt onbeperkt 1 × 10o b) 1 × 103 b)
Titanium (22)        
Ti-44a) 5 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105
Thallium (81)        
TI-200 9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106
TI-201 1 × 101 4 × 10o 1 × 102 1 × 106
TI-202 2 × 10 2 × 10o 1 × 102 1 × 106
TI-204 1 × 101 7 × 10-1 1 × 104 1 × 104
Thulium (69)        
Tm-167 7 × 10o 8 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Tm-170 3 × 10o 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Tm-171 4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108
Uranium (92)        
U-230 (snelle absorptie door de long) a) d) 4 × 101 1 × 10-1 1 × 101 b) 1 × 105 b)
U-230 (absorptie door de long met gemiddelde snelheid) a) e) 4 × 101 4 × 10-3 1 × 101 1 × 104
U-230 (langzame absorptie door de long)
a) f)
3 × 101 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104
U-232 (snelle absorptie door de long)d) 4 × 101 1 × 10-2 1 × 100 b) 1 × 103 b)
U-232 (absorptie door de long met gemiddelde snelheid)e) 4 × 101 7 × 10-3 1 × 101 1 × 104
U-232 (langzame absorptie door de long)f) 1 × 101 1 × 10-3 1 × 101 1 × 104
U-233 (snelle absorptie door de long)d) 4 × 101 9 × 10-2 1 × 101 1 × 104
U-233 (absorptie door de long met gemiddelde snelheid)e) 4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105
U-233 (langzame absorptie door de long)f) 4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 105
U-234 (snelle absorptie door de long)d) 4 × 101 9 × 10-2 1 × 101 1 × 104
U-234 (absorptie door de long met gemiddelde snelheid)e) 4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105
U-234 (langzame absorptie door de long)f) 4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 105
U-235 (alle typen absorptie door de long)
a) d) e)   f)
onbeperkt onbeperkt 1 × 101 b) 1 × 104 b)
U-236 (snelle absorptie door de long)d) onbeperkt onbeperkt 1 × 101 1 × 104
U-236 (absorptie door de long met gemiddelde snelheid) e) 4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105
U-236 (langzame absorptie door de long)f) 4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 104
U-238 (alle typen absorptie door de long) d) e)   f) onbeperkt onbeperkt 1 × 101 b) 1 × 104 b)
U (natuurlijk) onbeperkt onbeperkt 1 × 10o   b) 1 × 103 b)
U (verrijkt £ 20 %)g) onbeperkt onbeperkt 1 × 10o 1 × 103
U (verarmd ) onbeperkt onbeperkt 1 × 10o 1 × 103
Vanadium (23)        
V-48 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105
V-49 4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107
Wolfraam (74)        
W-178a) 9 × 10o 5 × 10o 1 × 101 1 × 106
W-181 3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107
W-185 4 × 101 8 × 10-1 1 × 104 1 × 107
W-187 2 × 10o 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
W-188a) 4 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105
Xenon (54)        
Xe-122a) 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 109
Xe-123 2 × 10o 7 × 10-1 1 × 102 1 × 109
Xe-127 4 × 10o 2 × 10o 1 × 103 1 × 105
Xe-131m 4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 104
Xe-133 2 × 101 1 × 101 1 × 103 1 × 104
Xe-135 3 × 10o 2 × 10o 1 × 103 1 × 1010
Yttrium (39)        
Y-87 a) 1 × 10 o 1 × 10o 1 × 101 1 × 106
Y-88 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Y-90 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 1 × 105
Y-91 6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106
Y-91m 2 × 10o 2 × 10o 1 × 102 1 × 106
Y-92 2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 105
Y-93 3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105
Ytterbium (70)        
Yb-169 4 × 10o 1 × 10o 1 × 102 1 × 107
Yb-175 3 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107
Zink (30)        
Zn-65 2 × 10o 2 × 10o 1 × 101 1 × 106
Zn-69 3 × 10o 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106
Zn-69ma) 3 × 10o 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106
Zirkonium (40)        
Zr-88 3 × 10o 3 × 10o 1 × 102 1 × 106
Zr-93 onbeperkt onbeperkt 1 × 103 b) 1 × 107 b)
Zr-95 a) 2 × 10o 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106
Zr-97 a) 4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 b) 1 × 105 b)
 1. In de waarden van A1 en/of A2 van deze oorspronkelijke nucliden zijn bijdragen van dochterproducten met een halveringstijd van minder dan 10 dagen inbegrepen, zoals aangegeven in de volgende lijst:
Mg-28 Sn-121m Bi-210m
Al-28 Sn-121 Tl-206
Ar-42 Sn-126 Bi-212
K-42 Sb-126m Tl-208, Po-212
Ca-47 Te-118 At-211
Sc-47 Sb-118 Po-211
Ti-44 Te-127m Rn-222
Sc-44 Te-127 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Fe-52 Te-129m Ra-223
Mn-52m Te-129 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207
Fe-60 Te-131m Ra-224
Co-60m Te-131 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Zn-69m Te-132 Ra-225
Zn-69 I-132 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ge-68 I-135 Ra-226
Ga-68 Xe-135m Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Rb-83 Xe-122 Ra-228
Kr-83m I-122 Ac-228
Sr-82 Cs-137 Ac-225
Rb-82 Ba-137m Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Sr-90 Ba-131 Ac-227
Y-90 Cs-131 Fr-223
Sr-91 Ba-140 Th-228
Y-91m La-140 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Sr-92 Ce-144 Th-234
Y-92 Pr-144m, Pr-144 Pa-234m, Pa-234
Y-87 Pm-148m Pa-230
Sr-87m Pm-148 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
Zr-95 Gd-146 U-230
Nb-95m Eu-146 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
Zr-97 Dy-166 U-235
Nb-97m, Nb-97 Ho-166 Th-231
Mo-99 Hf-172 Pu-241
Tc-99m Lu-172 U-237
Tc-95m W-178 Pu-244
Tc-95 Ta-178 U-240, Np-240m
Tc-96m W-188 Am-242m
Tc-96 Re-188 Am-242, Np-238
Ru-103 Re-189 Am-243
Rh-103m Os-189m Np-239
Ru-106 Os-194 Cm-247
Rh-106 Ir-194 Pu-243
Pd-103 Ir-189 Bk-249
Rh-103m Os-189m Am-245
Ag-108m Pt-188 Cf-253
Ag-108 Ir-188 Cm-249
Ag-110m Hg-194  
Ag-110 Au-194  
Cd-115 Hg-195m  
In-115m Hg-195  
In-114m Pb-210  
In-114 Bi-210  
Sn-113 Pb-212  
In-113m Bi-212, Tl-208, Po-212  

 

 1. Hieronder zijn de moedernucliden en hun dochterproducten, die in permanent evenwicht met elkaar zijn, opgesomd:

2.2.7.2.2.1B

 1. De hoeveelheid kan worden bepaald door meting van de vervalsnelheid of meting van het stralingsniveau op een voorgeschreven af-stand van de bron.
 2. Deze waarden zijn alleen van toepassing op uraniumverbindingen met de chemische formule UF6, UO2F2 of UO2 (NO3)2, zowel onder normale vervoersomstandigheden als onder vervoersomstandigheden met ongeval.
 3. Deze waarden zijn alleen van toepassing op uraniumverbindingen met de chemische formule UO3, UF4 of UCl4 en zeswaardige verbindingen zowel onder normale vervoersomstandigheden als onder vervoersomstandigheden met ongeval.
 4. Deze waarden zijn van toepassing op alle uraniumverbindingen met uitzondering van de hierboven onder (d) en (e) aangegeven verbindingen.
 5. Deze waarden zijn uitsluitend van toepassing op niet-bestraald uranium.

 

2.2.7.2.2.2

 1. Die niet zijn genoemd in de tabel in 2.2.7.2.2.1, is voor de bepaling van basiswaarden van het radionuclide, bedoeld in 2.2.7.2.2.1, multilaterale goedkeuring vereist.

  Voor deze radionucliden worden de grenswaarden voor de concentratie van de activiteit voor vrijgestelde stoffen en de grenswaarden voor de activiteit van vrijgestelde zendingen berekend in overeenstemming met de uitgangspunten zoals vastgesteld in de International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, IAEA, Wenen (1996).

  Het is toegestaan gebruik te maken van een A2-waarde, berekend met gebruikmaking van een dosiscoëfficiënt voor het type absorptie door de long, dat van toepassing is, zoals aanbevolen door de Internationale Commissie voor Radiologische Bescherming, indien de chemische verschijningsvorm van alle radionucliden zowel onder normale vervoersomstandigheden als bij ongevallen tijdens het vervoer in aanmerking wordt genomen.

  In plaats hiervan mogen de in de onderstaande tabel 2.2.7.2.2.2 opgenomen waarden voor radionucliden worden
  gebruikt zonder dat de goedkeuring van de bevoegde autoriteit is verkregen.

 2. In instrumenten of voorwerpen waarin radioactieve stoffen zijn ingesloten of als onderdeel zijn opgenomen in het instrument of ander industrieel voorwerp en die voldoen aan de vereisten van 2.2.7.2.4.1.3 (c) mogen, met multilaterale goedkeuring, alternatieve basiswaarden voor radionucliden in plaats van die in tabel 2.2.7.2.2.1 worden gebruikt voor de grenswaarden voor de activiteit van een vrijgestelde zending.

  Deze alternatieve grenswaarden voor de activiteit van een vrijgestelde zending moeten worden berekend in overeenstemming met de uitgangspunten zoals vastgesteld in de International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, IAEA, Wenen (1996).
RADIOACTIEVE INHOUD A1
TBq
A2
TBq
Grenswaarde voor de concentratie van de activiteit voor vrijgestelde stoffen
Bq/g
Grenswaarde voor de activiteit van een vrijgestelde zending
Bq
Gebleken aanwezigheid van nucliden die alleen bèta- of gammastraling uitzenden 0,1 0,02 1 x 101 1 x 104
Gebleken aanwezigheid van nucliden die alfastraling, echter geen neutronenstraling uitzenden 0,2 9 x 10-5 1 x 10-1 1 x 103
Gebleken aanwezigheid van nucliden die neutronenstraling uitzenden, of er zijn geen relevante gegevens beschikbaar 0,001 9 x 10-5 1 x 10-1 1 x 103

 

 

2.2.7.2.2.3

Bij de berekeningen van A1 en A2 van een radionuclide dat niet in tabel 2.2.7.2.2.1 is genoemd, wordt een enkelvoudige radioactieve vervalreeks, waarin de radionucliden zich bevinden in dezelfde verhoudingen als in de natuurlijke toestand en waarin geen der dochternucliden een halveringstijd van hetzij meer dan 10 dagen, hetzij meer dan die van de moedernuclide bezit, beschouwd als een zuiver radionuclide; de activiteit die in aanmerking moet worden genomen en de waarden van A1 of A2 die van toepassing zijn, moeten in dit geval dezelfde zijn, als de waarden die overeenkomen met de moedernuclide van deze reeks.

Bij radioactieve vervalreeksen waarbij één of meer dochternucliden een halveringstijd bezitten van hetzij meer dan 10 dagen, hetzij meer is dan die van de moedernuclide, worden de moedernuclide en dergelijke dochternucliden beschouwd als mengsels van verschillende nucliden.

 

2.2.7.2.2.4

In het geval van mengsels van radionucliden kan de bepaling van de basiswaarden voor de radionucliden,
bedoeld in 2.2.7.2.2.1, als volgt geschieden:

2.2.7.2.2.4

waarin:
f(i) de fractie of concentratie van de activiteit is van radionuclide i in het mengsel;

X(i) de aangegeven waarde van A1 of A2 is, of de grenswaarde voor de concentratie van de activiteit voor
vrijgestelde stoffen, of de grenswaarde van de activiteit van een vrijgestelde zending, in het geval van
radionuclide i; en

Xm de afgeleide waarde voor A1 of A2 is, of de grenswaarde voor de concentratie van de activiteit voor vrijgestelde stoffen of de grenswaarde van de activiteit voor een vrijgestelde zending in het geval van een mengsel.

 

2.2.7.2.2.5

Indien de identiteit van elk radionuclide bekend is, maar de afzonderlijke activiteiten van bepaalde radionucliden niet bekend zijn, kunnen de radionucliden in groepen worden samengevat en kan voor de radionucliden van elke groep onder toepassing van de formules in 2.2.7.2.2.4 en 2.2.7.2.4.4 gebruik gemaakt worden van de laagste in aanmerking komende waarde die van toepassing is voor de radionucliden in elk van de groepen.

De groepen kunnen worden samengesteld op basis van de totale alfa-activiteit en de totale bèta/gamma-activiteit, indien deze bekend zijn, waarbij de laagste waarde voor de alfastralers of bèta/gammastralers moet worden aangehouden.

 

2.2.7.2.2.6

Voor afzonderlijke radionucliden of mengsels van radionucliden, waarvoor de betreffende gegevens niet beschikbaar zijn, moeten in de tabel in 2.2.7.2.2.2 opgenomen waarden worden gebruikt.

 

2.2.7.2.3

Bepaling van andere stofeigenschappen

2.2.7.2.3.1

Stoffen met geringe specifieke activiteit (LSA)

2.2.7.2.3.1.1

Gereserveerd

2.2.7.2.3.1.2

LSA-stoffen worden in drie groepen verdeeld:

 1. LSA-I
  1. uranium- en thoriumertsen en concentraten van dergelijke ertsen, en andere ertsen die natuurlijke radionucliden bevatten;
  2.  natuurlijk uranium, verarmd uranium, natuurlijk thorium of verbindingen of mengsels daarvan, die niet bestraald zijn en in vaste of vloeibare vorm;
  3. radioactieve stoffen waarvoor de A2 waarde niet begrensd is. Splijtbare stoffen mogen uitsluitend worden opgenomen als zij onder 2.2.7.2.3.5 zijn vrijgesteld; of
  4. andere radioactieve stoffen waarin de activiteit gelijkmatig is verdeeld en de geschatte gemiddelde specifieke activiteit niet hoger is dan 30 maal de in 2.2.7.2.2.1 t/m 2.2.7.2.2.6 aangegeven waarden voor de activiteitsconcentratie. Splijtbare stoffen mogen uitsluitend worden opgenomen als zij onder 2.2.7.2.3.5 zijn vrijgesteld.
 2. LSA-II
  1. water met een concentratie van tritium van ten hoogste 0,8 TBq/L;
  2. andere stoffen, waarin de activiteit gelijkmatig is verdeeld en waarin de geschatte gemiddelde specifieke activiteit niet hoger is dan 10-4 A2/g voor vaste stoffen en gassen, en 10-5 A2/g voor vloeistoffen.
 3. LSA-III
  Vaste stoffen (bijv. in vaste vorm gebrachte afvalstoffen, geactiveerde stoffen), met uitzondering van poeders, die voldoen aan de voorschriften van 2.2.7.2.3.1.3, waarin:
  1. de radioactieve stoffen gelijkmatig in een vaste stof of een verzameling van vaste voorwerpen of in een vast, compact bindmiddel (zoals beton, bitumen en ceramisch materiaal) verdeeld zijn;
  2. de radioactieve stoffen relatief onoplosbaar, of bestanddeel zijn van een relatief onoplosbaar basismateriaal, zodat zelfs bij verloren gaan van de verpakking, het verlies aan radioactieve stoffen per collo, door uitloging als gevolg van een algehele onderdompeling in water gedurende zeven dagen, 0,1 A2 niet overschrijdt; en
  3. de geschatte gemiddelde specifieke activiteit van de vaste stof, met uitzondering van de afschermingsmaterialen niet meegerekend, niet hoger is dan 2 x 10-3 A2/g.

 

2.2.7.2.3.1.3

LSA-III-stoffen moeten stoffen zijn in vaste vorm, zodanig van aard, dat indien de gehele inhoud van een collo zou worden onderworpen aan de in 2.2.7.2.3.1.4 aangegeven beproeving, de activiteit in het water niet hoger zou zijn dan 0,1 A2.

2.2.7.2.3.1.4

LSA-III stoffen moeten als volgt worden beproefd:

Een monster van de stof in vaste vorm dat representatief is voor de gehele inhoud van het collo wordt gedurende 7 dagen bij omgevingstemperatuur in water ondergedompeld.

De hoeveelheid water die bij de beproeving moet worden gebruikt, moet voldoende zijn om te waarborgen dat aan het einde van de beproevingsperiode van 7 dagen het resterende vrije volume van het niet-geabsorbeerde en niet in een reactie gebruikte water ten minste 10% van het volume van het beproevingsmonster van de vaste stof zelf is.

Het water moet aanvankelijk een pH van 6 tot 8 en een geleidingsvermogen bij 20 °C van ten hoogste 1 mS/m bezitten. Na afloop van de onderdompeling van het beproevingsmonster gedurende 7 dagen, moet de totale activiteit van het volume water worden gemeten.

 

2.2.7.2.3.1.5

Er moet worden aangetoond dat aan de in 2.2.7.2.3.1.4 aangeduide prestatienormen is voldaan, in overeenstemming met het bepaalde in 6.4.12.1 en 6.4.12.2.

 

2.2.7.2.3.2

Voorwerp met besmetting aan het oppervlak (Surface Contaminated Object, SCO)
SCO worden ingedeeld in één van de volgende twee groepen:

 1. SCO-I : Een vast voorwerp waarop:
  1. de afwrijfbare besmetting op het bereikbare oppervlak, gemiddeld over 300 cm2 (of over het totale oppervlak indien kleiner dan 300 cm2), voor bèta- of gammastralers, en alfastralers van geringe toxiciteit, niet hoger dan 4 Bq/ cm2, of voor alle andere alfastralers niet hoger dan 0,4 Bq/cm2 is; en
  2. de niet-afwrijfbare besmetting op het bereikbare oppervlak, gemiddeld over 300 cm2 (of over het totale oppervlak indien kleiner dan 300 cm2), voor bèta- of gammastralers, en alfastralers van geringe toxiciteit, niet hoger dan 4 x 104 Bq/ cm2, of voor alle andere alfastralers niet hoger dan 4 x 103 Bq/cm2 is; en
  3. de som van de afwrijfbare en niet-afwrijfbare besmetting op het niet bereikbare oppervlak, gemiddeld over 300 cm2 (of over het totale oppervlak indien kleiner dan 300 cm2), voor bèta- of gammastralers, en alfastralers van geringe toxiciteit, niet hoger dan 4 x 104 Bq/cm2, of voor alle andere alfastralers niet hoger dan 4 x 103 Bq/cm2 is.
 2. SCO-II : Een vast voorwerp waarvan ofwel de niet-afwrijfbare, dan wel de afwrijfbare besmetting op het oppervlak de in a) hierboven voor SCO-I aangegeven, van toepassing zijnde grenswaarden overschrijdt, en waarvoor:
  1. de afwrijfbare besmetting op het bereikbare oppervlak, gemiddeld over 300 cm2 (of over het totale oppervlak indien kleiner dan 300 cm2), voor bèta- of gammastralers, en alfastralers van geringe toxiciteit, niet hoger dan 400 Bq/ cm2, of voor alle andere alfastralers niet hoger dan 40 Bq/cm2 is; en
  2. de niet-afwrijfbare besmetting op het bereikbare oppervlak, gemiddeld over 300 cm2 (of over het totale oppervlak indien kleiner dan 300 cm2), voor bèta- of gammastralers, en alfastralers van geringe toxiciteit, niet hoger dan 8 x 105 Bq/ cm2, of voor alle andere alfastralers niet hoger dan 8 x 104 Bq/cm2 is; en
  3. de som van de afwrijfbare en niet-afwrijfbare besmetting op het bereikbare oppervlak, gemiddeld over 300 cm2 (of over het totale oppervlak indien kleiner dan 300 cm2), voor bèta- of gammastralers, en alfastralers van geringe toxiciteit, niet hoger dan 8 x 105 Bq/cm2, of voor alle andere alfastralers niet hoger dan 8 x 104 Bq/cm2 is.

 

2.2.7.2.3.3

Radioactieve stoffen in speciale toestand

 

2.2.7.2.3.3.1

Radioactieve stoffen in speciale toestand moeten ten minste één afmeting bezitten die niet kleiner is dan 5 mm.

Indien een gesloten capsule deel uit maakt van de radioactieve stof in speciale toestand, moet de capsule zodanig zijn vervaardigd dat deze alleen kan worden geopend door de capsule te vernietigen.

Voor het ontwerp van radioactieve stoffen in speciale toestand is unilaterale goedkeuring vereist.

 

2.2.7.2.3.3.2

Radioactieve stoffen in speciale toestand moeten zodanig van aard te zijn of zodanig zijn ontworpen dat indien deze worden onderworpen aan de beproevingen in 2.2.7.2.3.3.4 t/m 2.2.7.2.3.3.8 wordt voldaan aan de volgende eisen:

 1. Er treedt geen breuk of versplintering op bij de botsings-, slag-, of buigproeven volgens 2.2.7.2.3.3.5 a), b) en c) en, voor zover van toepassing, 2.2.7.2.3.3.6 a);
 2. Er treedt geen smelten of dispersie op bij de toepasselijke verwarmingstest volgens 2.2.7.2.3.3.5 d) of, voor zover van toepassing, 2.2.7.2.3.3.6 b); en
 3. De activiteit in het water na de uitlogingsproef, zoals gesteld in 2.2.7.2.3.3.7 en 2.2.7.2.3.3.8, mag 2 kBq niet overschrijden; ofwel, in het geval van gesloten bronnen, mag de leksnelheid, bij de volumetrische lekbepaling, zoals genoemd in de ISO-norm 9978: 1992 "Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test Methods" de van toepassing zijnde aanvaardbaarheidsgrens, die voor de bevoegde autoriteit toelaatbaar is, niet overschrijden.

 

2.2.7.2.3.3.3

Er moet worden aangetoond dat aan de in 2.2.7.2.3.3.2 aangegeven prestatienormen is voldaan, in overeenstemming met het bepaalde in 6.4.12.1 en 6.4.12.2.

 

2.2.7.2.3.3.4

De monsters die radioactieve stoffen in speciale toestand omvatten of nabootsen, moeten worden onderworpen aan de valproef, de slagproef, de buigproef en de hitteproef, aangegeven in 2.2.7.2.3.3.5 of alternatieve beproevingen aangegeven in 2.2.7.2.3.3.6. Voor elk van de beproevingen mag een ander monster worden gebruikt. Na elke beproeving moet een uitlogingsonderzoek of een beproeving van de volumetrische lekkage op het monster worden uitgevoerd volgens een methode, die niet minder gevoelig is dan de methoden aangegeven in 2.2.7.2.3.3.7 voor de niet-verspreidbare vaste stof, of in 2.2.7.2.3.3.8 voor stoffen in capsules.

 

2.2.7.2.3.3.5

De betreffende beproevingsmethoden zijn:

 1. Valproef: Het monster moet van een hoogte van 9 m op de trefplaat vallen. De trefplaat moet overeenkomen met de definitie 6.4.14.

 2. Slagproef: Het monster moet worden geplaatst op een loden plaat die rust op een vlak vast oppervlak, en worden getroffen door de platte zijde van een staaf van zacht staal, zodanig dat een stoot wordt gegeven die gelijk is aan een vrije val van een massa van 1,4 kg van een hoogte van 1 m.

  De platte voorzijde van de staaf moet een diameter van 25 mm bezitten, waarvan de kanten zijn afgerond tot een straal van 3,0 ± 0,3 mm. Het lood, met een hardheid tussen 3,5 tot 4,5 op de schaal van Vickers en een dikte van niet meer dan 25 mm, moet een oppervlak bedekken dat groter is dan het oppervlak bedekt door het monster.
  Voor elke beproeving moet het monster op een onbeschadigd gedeelte van de loden plaat worden geplaatst. De staaf moet het monster op zodanige wijze treffen dat de grootst mogelijke schade wordt veroorzaakt.

 3. Buigproef: Deze beproeving is slechts van toepassing op langgerekte, smalle bronnen die enerzijds een minimum lengte bezitten van ten minste 10 cm en anderzijds een verhouding van de lengte tot de minimale dikte van ten minste 10.

  Het monster moet stevig in een horizontale positie op zodanige wijze zijn ingeklemd, dat het voor de helft van zijn lengte uit de buitenzijde van de klem uitsteekt.

  De stand van het monster moet zodanig te zijn dat aan het monster de grootst mogelijke schade wordt toegebracht wanneer het vrije deel wordt getroffen door de platte zijde van een stalen staaf.

  De staaf moet het monster zodanig treffen dat een stoot wordt gegeven die gelijkwaardig is aan een vrije verticale val van een massa van 1,4 kg van een hoogte van 1 m. De platte voorzijde van de staaf moet een diameter van 25 mm bezitten, waarvan de kanten zijn afgerond tot een straal van 3,0 ± 0,3 mm.

 4. Hitteproef: Het monster moet in lucht tot een temperatuur van 800 °C worden verhit en gedurende een periode van 10 minuten op die temperatuur worden gehouden, en moet daarna kunnen afkoelen.

 

2.2.7.2.3.3.6

Monsters die radioactieve stoffen in een gesloten capsule omvatten of nabootsen mogen worden uitgezonderd van:

 1. de beproevingen, voorgeschreven in 2.2.7.2.3.3.5 a) en b), onder voorwaarde dat de monsters in plaats hiervan worden onderworpen aan de slagproef, voorgeschreven in ISO-norm 2919:2012: “Radiation protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification (Stralingsbescherming - Gesloten radioactieve bronnen - Algemene eisen en classificatie)”:
  1. De slagproef van klasse 4, indien de massa van de radioactieve stof in speciale toestand kleiner is dan 200 g;
  2. De slagproef van klasse 5, indien de massa van de radioactieve stof in speciale toestand gelijk is aan of groter is dan 200 g maar kleiner dan 500 g;
 2. de in 2.2.7.2.3.3.5 d) voorgeschreven beproeving, onder voorwaarde dat deze in plaats hiervan wordt onderworpen aan de hitteproef van klasse 6, voorgeschreven in ISO-norm 2919:2012, "Radiation protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification".

 

2.2.7.2.3.3.7

Op monsters die niet-verspreidbare vaste stoffen omvatten of nabootsen, moet een bepaling van de uitloging worden uitgevoerd op de hierna volgende wijze:

 1. Het monster moet gedurende 7 dagen bij omgevingstemperatuur in water worden ondergedompeld. De hoeveelheid water die bij de beproeving moet worden gebruikt, moet voldoende zijn om te waarborgen dat aan het einde van de beproevingsperiode van 7 dagen het resterende vrije volume van het niet geabsorbeerde en niet in een reactie gebruikte water ten minste 10% van het volume van het beproevingsmonster van de vaste stof zelf is.

  Het water moet aanvankelijk een pH van 6 tot 8 en een geleidingsvermogen van ten hoogste 1 mS/m bij 20 °C bezitten.

 2. Het water met het monster moet vervolgens tot een temperatuur van 50 °C ± 5 °C worden verwarmd en gedurende 4 uur op deze temperatuur worden gehouden.

 3. Vervolgens moet de activiteit van het water worden bepaald.

 4. Het monster moet daarna gedurende ten minste 7 dagen in stilstaande lucht van niet minder dan 30 °C en met een relatieve vochtigheid van ten minste 90% worden gehouden.

 5. Daarna moet het monster worden ondergedompeld in water met dezelfde specificatie als in a) hierboven en het water met het monster moet tot 50 °C± 5 °C worden verwarmd en gedurende 4 uur op deze temperatuur worden gehouden.

 6. Vervolgens moet de activiteit van het water worden bepaald.

 

2.2.7.2.3.3.8

Op monsters die radioactieve stoffen in gesloten capsules omvatten of nabootsen, moet ofwel een bepaling van de uitloging of een bepaling van de volumetrische lekkage worden uitgevoerd op de volgende wijze:

 1. De bepaling van de uitloging bestaat uit de volgende stappen:
  1. Het monster moet bij omgevingstemperatuur in water worden ondergedompeld. Het water moet aanvankelijk een pH van 6 tot 8 en een geleidingsvermogen van ten hoogste 1 mS/m bij 20 °C bezitten.
  2. Het water met het monster moet vervolgens tot een temperatuur van 50 °C ± 5 °C worden verwarmd en gedurende 4 uur op deze temperatuur worden gehouden.
  3. Vervolgens moet de activiteit van het water worden bepaald.
  4. Daarna moet het monster gedurende ten minste 7 dagen in stilstaande lucht van niet minder dan 30 °C en een relatieve vochtigheid van niet minder dan 90% worden gehouden.
  5. De handelingen volgens i), ii) en iii) moeten worden herhaald.
 2. De alternatieve beoordeling op volumetrische lekkage moet bestaan uit één der beproevingen die zijn voorgeschreven in de ISO-norm 9978:1992, "Radiation Protection Sealed radioactive sources - Leakage test methods", mits deze voor de bevoegde autoriteit aanvaardbaar zijn.

 

2.2.7.2.3.4

Gering verspreidbare radioactieve stoffen

 

2.2.7.2.3.4.1

Voor het ontwerp van gering verspreidbare radioactieve stoffen is multilaterale goedkeuring vereist. Gering verspreidbare radioactieve stoffen moeten van dien aard zijn dat de totale hoeveelheid van deze radioactieve stoffen in een collo, waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen van 6.4.8.14, voldoet aan de volgende voorschriften:

 1. Het stralingsniveau op 3 m afstand van de niet-afgeschermde radioactieve stoffen mag 10 mSv/h niet overschrijden;
 2. Indien onderworpen aan de beproevingen aangegeven in 6.4.20.3 en 6.4.20.4, zou de in de lucht vrijgekomen activiteit in de vorm van gas of deeltjes met een aerodynamisch equivalente diameter tot 100 μm, 100 A2 niet overschrijden. Voor elke beproeving mag een apart monster worden gebruikt; en
 3. Indien onderworpen aan de beproeving aangegeven in 2.2.7.2.3.1.4 zou de activiteit in het water 100 A2 niet mogen overschrijden. Bij de toepassing van deze beproeving moet rekening worden gehouden met de beschadigende effecten van de beproevingen hierboven aangegeven onder b).

 

2.2.7.2.3.4.2

Gering verspreidbare radioactieve stoffen moeten als volgt worden beproefd:

Een monster dat uit gering verspreidbare radioactieve stoffen bestaat of deze nabootst, moet worden onderworpen aan de verzwaarde verhittingsproef aangegeven in 6.4.20.3 en de stootproef aangegeven in 6.4.20.4.

Een verschillend monster mag worden gebruikt voor elke beproeving. Na afloop van elke beproeving moet het monster worden onderworpen aan de onderdompelingsproef aangegeven in 2.2.7.2.3.1.4.

Na elke beproeving moet worden vastgesteld of aan de voorschriften van 2.2.7.2.3.4.1 is voldaan.

 

2.2.7.2.3.4.3

Het bewijs van overeenstemming met de prestatienormen in 2.2.7.2.3.4.1 en 2.2.7.2.3.4.2 moet overeenkomstig 6.4.12.1 en 6.4.12.2 worden geleverd.

 

2.2.7.2.3.5

Splijtbare stoffen

Splijtbare stoffen en colli die splijtbare stoffen bevatten, moeten worden ingedeeld onder de desbetreffende positie als "SPLIJTBAAR" in overeenstemming met tabel 2.2.7.2.1.1, tenzij zij vrijgesteld zijn onder een van de bepalingen van de onderstaande subparagrafen (a) t/m (f) en worden vervoerd volgens de voorschriften van 7.5.11 CV33 (4.3). Alle bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op stoffen in colli die voldoen aan de vereisten van 6.4.7.2, tenzij de bepaling expliciet voorziet in verzending van niet-verpakte stoffen.

 1. Verrijkt uranium met ten hoogste 1 massa-% uranium-235 en met een totale hoeveelheid plutonium en uranium-233 niet groter dan 1 % van de massa van het uranium-235 onder voorwaarde dat de splijtbare nucliden in wezen gelijkmatig verdeeld zijn over de stof. Bovendien, indien het uranium-235 aanwezig is in de vorm van metaal, oxide of carbide mag het in het collo geen roosterstructuur vormen.
 2. Vloeibare oplossingen van uranylnitraat, verrijkt met uranium-235 tot een gehalte van ten hoogste 2 massa-%, met een totaal gehalte aan plutonium en uranium-233 van niet meer dan 0,002 % van de massa van het uranium en met en minimale atomaire verhouding tussen stikstof en uranium (N/U) van 2; en
 3. Verrijkt uranium met ten hoogste 5 massa-% uranium-235, onder voorwaarde dat:
  1. De hoeveelheid uranium-235 per collo niet meer bedraagt dan 3,5 g;
  2. De totale hoeveelheid plutonium en uranium-233 niet groter is dan 1% van de massa uranium-235 per collo;
  3. Bij het vervoer van het collo de verzendingsgrenswaarde van 7.5.11 CV33 (4.3) (c) niet wordt overschreden;
 4. Splijtbare nucliden waarvan de totale massa per collo niet groter is dan 2,0 g, onder voorwaarde dat bij het vervoer van het collo de verzendingsgrenswaarde van 7.5.11 CV33 (4.3) (d) niet wordt overschreden;
 5. Splijtbare nucliden waarvan de totale massa verpakt of niet-verpakt product niet groter is dan 45 g, met inachtneming van de grenswaarden in 7.5.11 CV33 (4.3) (e);
 6. Een splijtstof die voldoet aan de vereisten van 7.5.11 CV33 (4.3) (b), 2.2.7.2.3.6 en 5.1.5.2.1 

 

2.2.7.2.3.6

Een splijtstof die onder 2.2.7.2.3.5 (f) is vrijgesteld van indeling als "SPLIJTBAAR" is subcritisch zonder dat accumulatiecontrole verricht hoeft te worden als is voldaan aan:

 1. De voorwaarden van 6.4.11.1 (a);
 2. De voorwaarden overeenkomstig de beoordelingsbepalingen van 6.4.11.12 (b) en 6.4.11.13 (b) voor colli.

 

2.2.7.2.4

Classificatie van colli of onverpakte stoffen

De hoeveelheid radioactieve stoffen in een collo mag de hieronder aangegeven desbetreffende grenswaarden voor het type collo niet overschrijden.

 

2.2.7.2.4.1

Classificatie als vrijgesteld collo

 

2.2.7.2.4.1.1

Een collo mag worden geclassificeerd als een vrijgesteld collo indien het aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet:

 1. Het is een lege verpakking die radioactieve stoffen heeft bevat;
 2. Het bevat instrumenten of industriële voorwerpen met een activiteit die de grenswaarden voor activiteit in de kolommen (2) en (3) van tabel 2.2.7.2.4.1.2 niet overschrijdt;
 3. Het bevat industriële voorwerpen, vervaardigd van natuurlijk uranium, verarmd uranium of natuurlijk thorium;
 4. Het bevat radioactieve stoffen met een activiteit die de grenswaarden voor activiteit in kolom (4) van tabel 2.2.7.2.4.1.2 niet overschrijdt; of
 5. Het bevat minder dan 0,1 kg uraniumhexafluoride met een activiteit die de grenswaarden voor activiteit in kolom (4) van tabel 2.2.7.2.4.1.2 niet overschrijdt.

 

2.2.7.2.4.1.2

Een collo dat radioactieve stoffen bevat, mag worden geclassificeerd als vrijgesteld collo onder voorwaarde dat het stralingsniveau op geen enkel punt op het buitenoppervlak 5 μSv/h overschrijdt.

Aggregatietoestand van de inhoud. Instrument of voorwerp Stoffen
Grenswaarden per instrument / voorwerpa Grenswaarden per colloa Grenswaarden per colloa
vaste stoffen
In speciale toestand 10-2 A1 A1 10-3 A1
In andere vorm 10-2 A2 A2 10-3 A2
Vloeistoffen 10-3 A2 10-1 A2 10-4 A2
Gassen
Tritium 2 x 10-2 A2 2 x 10-1 A2 2 x 10-2 A2
In speciale toestand 10-3 A1 10-2 A1 10-3 A1
In andere vorm 10-3 A2 10-2 A2 10-3 A2

 a Voor mengsels van radionucliden zie 2.2.7.2.2.4 t/m 2.2.7.2.2.6

 

2.2.7.2.4.1.3

Radioactieve stoffen die zijn ingesloten of als onderdeel zijn opgenomen in een instrument of een ander industrieel voorwerp kunnen worden ingedeeld onder UN-nummer 2911 RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO - INSTRUMENTEN of INDUSTRIËLE VOORWERPEN mits:

 1. het stralingsniveau op 10 cm afstand van elk punt van het buitenoppervlak van elk onverpakt instrument of voorwerp niet hoger is dan 0,1 mSv/h;
 2. elk instrument of industrieel voorwerp aan het uitwendig oppervlak voorzien is van het kenmerk "RADIOACTIVE", behalve:
  1. radioluminescente uurwerken en apparaten;
  2. consumentenproducten die ofwel een toelating volgens de voorschriften overeenkomstig 1.7.1.4 (e) hebben ontvangen dan wel elk afzonderlijk niet de grenswaarde voor de activiteit voor een vrijgestelde zending in tabel 2.2.7.2.2.1 (kolom 5) overschrijden, onder voorwaarde dat dergelijke producten worden vervoerd in een collo dat op een inwendig oppervlak is voorzien van het kenmerk "RADIOACTIVE" op een zodanige wijze, dat een waarschuwing voor de aanwezigheid van radioactieve stoffen zichtbaar is bij het openen van het collo; en
  3. andere instrumenten of industriële voorwerpen die te klein zijn om het kenmerk "RADIOACTIVE" te kunnen dragen, onder voorwaarde dat zij worden vervoerd in een collo dat op zijn inwendig oppervlak is voorzien van het kenmerk "RADIOACTIVE" op een zodanige wijze, dat een waarschuwing voor de aanwezigheid van radioactieve stoffen zichtbaar is bij het openen van het collo;
 3. de actieve stoffen volledig zijn ingesloten door niet-actieve componenten (een voorziening die alleen de functie vervult van het omsluiten van de radioactieve stoffen mag niet worden beschouwd als instrument of industrieel voorwerp); en
 4. aan de grenswaarden aangegeven in de kolommen 2 en 3 van tabel 2.2.7.2.4.1.2 voor elk afzonderlijk artikel, resp. elk collo wordt voldaan.

 

2.2.7.2.4.1.4

Radioactieve stoffen in vormen anders dan die welke zijn aangegeven in 2.2.7.2.4.1.3 met een activiteit die de grenswaarden aangegeven in kolom 4 van Tabel 2.2.7.2.4.1.2 niet overschrijdt, mogen worden ingedeeld onder UN-nummer 2910 RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO - BEPERKTE HOEVEELHEID STOF onder voorwaarde dat:

 1. het collo zijn radioactieve inhoud binnenhoudt onder routinematige vervoersomstandigheden; en
 2. het collo is voorzien van het kenmerk "RADIOACTIVE" op hetzij:
  1. een inwendig oppervlak op een zodanige wijze, dat een waarschuwing voor de aanwezigheid van radioactieve stoffen zichtbaar is bij het openen van het collo; hetzij
  2. de buitenzijde van het collo, wanneer het niet praktisch is om de kenmerking op een inwendig oppervlak aan te brengen.

 

2.2.7.2.4.1.5

Uraniumhexafluoride dat de grenswaarden in kolom 4 van tabel 2.2.7.2.4.1.2 niet overschrijdt, mag worden ingedeeld onder UN 3507 URANIUMHEXAFLUORIDE, RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO, minder dan 0,1 kg per collo, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld, onder voorwaarde dat:

 1. De massa uraniumhexafluoride in het collo kleiner is dan 0,1 kg;
 2. Aan de voorwaarden van 2.2.7.2.4.5.2 en 2.2.7.2.4.1.4 (a) en (b) is voldaan.

 

2.2.7.2.4.1.6

Industriële voorwerpen, vervaardigd van natuurlijk uranium, verarmd uranium of natuurlijk thorium of industriële voorwerpen, waarin de enige radioactieve stof niet bestraald natuurlijk uranium, niet bestraald verarmd uranium of niet bestraald natuurlijk thorium is, mogen worden ingedeeld onder UN-nummer 2909 RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO - INDUSTRIËLE VOORWERPEN VAN NATUURLIJK URANIUM of VAN VERARMD URANIUM of VAN NATUURLIJK THORIUM, mits het buitenoppervlak van het uranium of thorium is bedekt met een inactieve mantel, vervaardigd van metaal of een ander degelijk materiaal.

 

2.2.7.2.4.1.7

Een lege verpakking die tevoren radioactieve stoffen heeft bevat, mag worden ingedeeld onder UN-nummer 2908 RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO - LEGE VERPAKKING, mits:

 1. deze in een goed onderhouden toestand verkeert en op veilige wijze is gesloten;
 2. het buitenoppervlak van eventueel aanwezig uranium of thorium in de constructie daarvan is bedekt met een inactieve mantel vervaardigd van metaal of een ander degelijk materiaal;
 3. c) het niveau van de inwendige afwrijfbare besmetting, gemiddeld over een willekeurige 300 cm2 niet hoger is
  dan:
  1. 400 Bq/cm2 voor bèta- en gamma-stralers en voor alfastralers van geringe toxiciteit; en
  2. 40 Bq/cm2 voor alle andere alfa-stralers; en
  3. alle etiketten die daarop mogelijk te zien waren overeenkomstig 5.2.2.1.11.1 niet langer zichtbaar zijn.

 

2.2.7.2.4.2

Classificatie als stoffen met geringe specifieke activiteit (LSA) (Low Specific Activity).

 

2.2.7.2.4.3

Classificatie als voorwerp met besmetting aan het oppervlak (SCO) (Surface Contaminated Object).

Radioactieve stoffen mogen alleen als SCO worden geclassificeerd indien voldaan is aan de definitie van SCO in 2.2.7.1.3 en de voorwaarden van 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 en 7.5.11 CV 33(2).

 

2.2.7.2.4.4

Classificatie als collo van type A

Colli die radioactieve stoffen bevatten, kunnen geclassificeerd worden als colli van type A onder voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Colli van type A mogen geen activiteit bevatten groter dan hetzij:

 1. voor radioactieve stoffen in speciale toestand: A1; hetzij
 2. voor alle andere radioactieve stoffen: A2.

  Voor mengsels van radionucliden, waarvan de identiteit en de respectievelijke activiteiten bekend zijn, is de
  volgende voorwaarde van toepassing op de radioactieve inhoud van een collo van type A:

  2.2.7.2.4.4

  waarin:
  B(i) de activiteit is van de radionuclide i als radioactieve stof in speciale toestand;
  A1(i) de waarde is van A1 voor radionuclide i;
  C(j) de activiteit is van de radionuclide j als radioactieve stof, niet in speciale toestand;
  A2(j) de waarde is van A2 voor radionuclide j.

 

2.2.7.2.4.5

Classificatie van uraniumhexafluoride

 

2.2.7.2.4.5.1

Uraniumhexafluoride mag uitsluitend worden ingedeeld onder:

 1. UN-nr. 2977, RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, SPLIJTBAAR;
 2. UN-nr. 2978, RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld; of
 3. UN-nr. 3507, URANIUMHEXAFLUORIDE, RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO, minder dan 0,1 kg per collo, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld.

 

2.2.7.2.4.5.2

De inhoud van een collo dat uraniumhexafluoride bevat, moet aan de volgende vereisten voldoen:

 1. Voor UN-nrs. 2977 en 2978 mag de massa uraniumhexafluoride niet afwijken van de massa die voor het model van het collo is toegestaan, en voor UN-nr. 3507 moet de massa uraniumhexafluoride kleiner zijn dan 0,1 kg;
 2. De massa uraniumhexafluoride mag niet groter zijn dan een waarde die zou leiden tot een vrije ruimte bij de hoogste temperatuur van het collo kleiner dan 5%, zoals vastgesteld voor het systeem van de installatie waar het collo zal worden gebruikt; en
 3. Het uraniumhexafluoride is in vaste vorm en de inwendige druk is bij de aanbieding ten vervoer niet hoger dan de atmosferische druk.

 

2.2.7.2.4.6

Classificatie als colli van type B(U), type B(M) of type C

 

2.2.7.2.4.6.1

Colli die in 2.2.7.2.4 (2.2.7.2.4.1 t/m 2.2.7.2.4.5) niet anders zijn geclassificeerd, moeten in overeenstemming zijn met het Certificaat van Goedkeuring voor het collo van de bevoegde autoriteit, afgegeven door het land van herkomst van het ontwerp.

 

2.2.7.2.4.6.2

De inhoud van colli van type B(U), type B(M) of type C is zoals vermeld op het Certificaat van Goedkeuring.

 

2.2.7.2.5

Speciale regelingen

Radioactieve stoffen moeten worden geclassificeerd als vervoerd krachtens een speciale regeling, indien het in de bedoeling ligt deze te vervoeren in overeenstemming met 1.7.4.

 

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief