ADR Digitaal

Deel 6 - Hoofdstuk 6.11

VOORSCHRIFTEN VOOR HET ONTWERP, DE CONSTRUCTIE, HET ONDERZOEK EN DE BEPROEVING VAN BULKCONTAINERS

 

6.11.1

 Gereserveerd

 

6.11.2

Toepassing en algemene voorschriften

6.11.2.1

Bulkcontainers en hun bedrijfs- en constructieve uitrusting moeten zijn ontworpen en geconstrueerd om zonder verlies van inhoud de inwendige druk van de inhoud en de belastingen van normale behandeling en normaal vervoer te doorstaan.

 

6.11.2.2

Voor zover een losklep is aangebracht, moet deze in de gesloten positie kunnen worden geborgd en het gehele lossysteem moet op geschikte wijze tegen schade worden beschermd.

Kleppen met hefboomsluitingen moeten tegen onbedoeld openen kunnen worden beveiligd en de open of gesloten positie moet gemakkelijk herkenbaar zijn.

 

6.11.2.3

Code voor het aanduiden van typen bulkcontainers
De volgende tabel geeft de te gebruiken codes voor het aanduiden van typen bulkcontainers:

Typen bulkcontainers Code
Met dekzeil uitgeruste bulkcontainer BK1
Gesloten bulkcontainer BK2
Flexibele bulkcontainer BK3

 

6.11.2.4

Teneinde rekening te houden met vooruitgang in wetenschap en techniek, mag het gebruik van alternatieve regelingen die tenminste een aan de voorschriften van dit hoofdstuk gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden, door de bevoegde autoriteit worden overwogen.

 

6.11.3

Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van BK1- of BK2-containers die voldoen aan de CSC en die als bulkcontainers gebruikt worden

6.11.3.1

Ontwerp- en constructievoorschriften

6.11.3.1.1

Aan de algemene ontwerp- en constructievoorschriften van deze subsectie wordt geacht te zijn voldaan indien de bulkcontainer voldoet aan de voorschriften van norm ISO 1496-4:1991 ("Serie-1-containers - Eisen en beproevingsmethoden – Deel 4: Niet onder druk staande containers voor droge bulkstoffen") en de container stofdicht is.

 

6.11.3.1.2

Containers die zijn ontworpen en beproefd volgens norm ISO 1496-1:1990 ("Serie-1-containers - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 1: Stukgoedcontainers voor algemeen gebruik") moeten zijn voorzien van operationele uitrusting die, met inbegrip van haar bevestiging aan de container, is ontworpen om de voor- en achterwanden te versterken en de weerstand tegen belastingen in de lengterichting te verbeteren, zoveel als nodig is om te voldoen aan de desbetreffende beproevingsvoorschriften van norm ISO 1496-4:1991.

 

6.11.3.1.3

Bulkcontainers moeten stofdicht zijn. Voor zover een binnenbekleding wordt gebruikt om de container stofdicht te maken, moet zij van een geschikt materiaal worden gemaakt.

De sterkte van het materiaal voor en de constructie van de binnenbekleding moet passen bij de inhoud van de container en het beoogde gebruik.

Verbindingsnaden en sluitingen van de binnenbekleding moeten bestand zijn tegen drukken en stoten die onder normale omstandigheden van behandeling en vervoer kunnen optreden.

Bij geventileerde bulkcontainers mag geen enkele binnenbekleding afbreuk doen aan het functioneren van ventilatie-inrichtingen.

 

6.11.3.1.4

De operationele uitrusting van bulkcontainers, ontworpen om te worden geledigd door middel van kiepen, moet bestand zijn tegen de totale vulmassa in de schuine stand.

 

6.11.3.1.5

Elk beweegbaar dak of elke beweegbare sectie van dak, zij-, voor- of achterwand moet zijn voorzien van sluitinrichtingen met borgvoorziening, die zodanig ontworpen zijn dat de gesloten stand voor een waarnemer op de grond zichtbaar is.

 

6.11.3.2

Bedrijfsuitrusting

6.11.3.2.1

Laad- en losinrichtingen moeten zodanig zijn geconstrueerd en aangebracht dat zij tegen het risico van loswrikken of beschadiging tijdens het vervoer en de behandeling beschermd zijn.

De laad- en losinrichtingen moeten beveiligd kunnen worden tegen ontijdig openen.

De open en gesloten stand en de sluitrichting moet duidelijk aangegeven zijn.

 

6.11.3.2.2

Pakkingen voor openingen moeten zo zijn aangebracht dat elke schade als gevolg van het functioneren, vullen en ledigen van de bulkcontainer vermeden wordt.

 

6.11.3.2.3

Voor zover beluchting wordt vereist moeten bulkcontainers zijn voorzien van middelen voor luchtverversing, door hetzij natuurlijke convectie, bijv. openingen, hetzij actieve elementen, bijv. ventilatoren.

De beluchting moet zo zijn ontworpen dat onderdruk in de container te allen tijde wordt verhinderd. Beluchtingsonderdelen van bulkcontainers voor het vervoer van brandbare stoffen of van stoffen die brandbare gassen of dampen ontwikkelen, moeten zo zijn ontworpen dat ze geen ontstekingsbron kunnen zijn.

 

6.11.3.3

Onderzoek en beproeving

6.11.3.3.1

Containers die volgens de voorschriften van deze sectie als bulkcontainers worden gebruikt, onderhouden en gekwalificeerd, moeten worden beproefd en goedgekeurd in overeenstemming met de CSC.

 

6.11.3.3.2

Containers die als bulkcontainers worden gebruikt en gekwalificeerd, moeten periodiek worden geïnspecteerd in overeenstemming met de CSC.

 

6.11.3.4

Kenmerking

6.11.3.4.1

Containers die als bulkcontainers worden gebruikt, moeten worden gemerkt met een veiligheidskeurplaat volgens de CSC.

 

6.11.4

Voorschriften voor het ontwerp, de constructie en de goedkeuring van BK1- en BK2-bulkcontainers met uitzondering van containers die voldoen aan de CSC

Opmerking: Indien containers in overeenstemming met de voorschriften van deze sectie voor het los gestorte vervoer van vaste stoffen worden gebruikt, moet op het vervoerdocument de volgende verklaring staan:

"Bulkcontainer BK(x), goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van ……". (zie 5.4.1.1.17)".

 

6.11.4.1

Bulkcontainers die onder deze sectie vallen, omvatten afvalcontainers, offshore-bulkcontainers, bakken voor losgestorte goederen, wissellaadbakken, stortbakcontainers, rolcontainers en laadcompartimenten van voertuigen.

Opmerking: Deze bulkcontainers omvatten ook containers in overeenstemming met de UIC-fiches 591, 592 en 592-2 t/m 592-4, zoals vermeld in 7.1.3, die niet aan de CSC voldoen.

 

6.11.4.2

Deze bulkcontainers moeten zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat ze sterk genoeg zijn om de schokken en belastingen te doorstaan, die gewoonlijk optreden tijdens het vervoer, waaronder begrepen, voor zover van toepassing, overslag tussen wijzen van vervoer.

 

6.11.4.3

Gereserveerd

6.11.4.4

Deze bulkcontainers moeten door de bevoegde autoriteit worden goedgekeurd en de goedkeuring moet de code volgens 6.11.2.3 ter aanduiding van de typen bulkcontainers omvatten, alsmede, voor zover van toepassing, de voorschriften voor onderzoek en beproeving.

 

6.11.4.5

Voor zover het noodzakelijk is een binnenbekleding te gebruiken teneinde de gevaarlijke goederen binnen te houden, moet deze aan de voorschriften van 6.11.3.1.3 voldoen.

 

6.11.5

Voorschriften voor het ontwerp, de constructie, het onderzoek en de beproeving van flexibele bulkcontainers (BK3)

6.11.5.1

Voorschriften voor ontwerp en constructie

6.11.5.1.1

Flexibele bulkcontainers moeten stofdicht zijn.

 

6.11.5.1.2

Flexibele bulkcontainers moeten volledig gesloten zijn om het naar buiten treden van de inhoud te voorkomen.

 

6.11.5.1.3

Flexibele bulkcontainers moeten waterdicht zijn.

 

6.11.5.1.4

Delen van de flexibele bulkcontainer die rechtstreeks met gevaarlijke goederen in aanraking komen:

 1. mogen niet door deze gevaarlijke goederen worden aangetast of aanmerkelijk worden verzwakt;
 2. mogen geen gevaarlijke werking veroorzaken, bijv. een katalytische reactie of een reactie met de gevaarlijke goederen; en
 3. mogen geen permeatie toelaten van gevaarlijke goederen die onder normale vervoersomstandigheden een gevaar zou kunnen vormen.

 

6.11.5.2

Bedrijfsuitrusting en voorzieningen voor de behandeling

6.11.5.2.1

Laad- en losinrichtingen moeten zo zijn geconstrueerd dat zij beschermd zijn tegen beschadiging tijdens vervoer en behandeling.

De laad- en losinrichtingen moeten beveiligd zijn tegen onbedoeld openen.

 

6.11.5.2.2

Is de flexibele bulkcontainer voorzien van draagbanden, dan moeten deze bestand zijn tegen druk en mechanische krachten die zich onder normale vervoers- en behandelingsomstandigheden kunnen ontwikkelen.

 

6.11.5.2.3

De voorzieningen voor de behandeling moeten sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen herhaaldelijk gebruik.

 

6.11.5.3

Inspectie en beproeving

6.11.5.3.1

Het ontwerptype van elke flexibele bulkcontainer moet worden beproefd zoals bepaald in 6.11.5 overeenkomstig procedures, vastgelegd door de bevoegde autoriteit die zorgt voor de toekenning van het kenmerk, en het moet door deze bevoegde autoriteit zijn goedgekeurd.

 

6.11.5.3.2

De beproevingen moeten tevens worden herhaald na elke wijziging van het ontwerptype, het materiaal of van de wijze van constructie van een flexibele bulkcontainer.

 

6.11.5.3.3

De beproevingen moeten worden uitgevoerd met flexibele bulkcontainers die als voor verzending gereed zijn gemaakt.

Flexibele bulkcontainers moeten worden gevuld tot de maximale massa waarop ze mogen worden gebruikt en de inhoud moet gelijkmatig zijn verdeeld.

De in de flexibele bulkcontainer te vervoeren stoffen mogen door andere stoffen worden vervangen, tenzij de betrouwbaarheid van de beproevingsresultaten hierdoor wordt verminderd.

Bij gebruik van een andere stof moet deze dezelfde fysische eigenschappen (massa, korrelgrootte, etc.) bezitten als de te vervoeren stof.

Het is toegestaan om ter verkrijging van de vereiste totale massa van de flexibele bulkcontainer andere materialen erbij te gebruiken, zoals zakken met loodkorrels, mits zij zodanig worden geplaatst dat de betrouwbaarheid van de beproevingsresultaten niet wordt verminderd

 

6.11.5.3.4

Teneinde te garanderen dat elke vervaardigde flexibele bulkcontainer voldoet aan de voorschriften van dit hoofdstuk, moeten de flexibele bulkcontainers zijn vervaardigd en beproefd volgens een kwaliteitsborgingsprogramma dat de instemming heeft van de bevoegde autoriteit.

 

6.11.5.3.5

Valproef

6.11.5.3.5.1

Toepasbaarheid
Voor alle typen flexibele bulkcontainers ter beproeving van het constructietype.

 

6.11.5.3.5.2

Voorbereiding voor de beproeving
De flexibele bulkcontainer moet tot zijn grootste toelaatbare bruto massa worden gevuld.

 

6.11.5.3.5.3

Beproevingsmethode

Men moet de flexibele bulkcontainer laten vallen op een niet-veerkrachtig en horizontaal trefoppervlak. Het trefoppervlak moet:

 1. één geheel zijn en massief genoeg om onbeweegbaar te zijn;
 2. vlak zijn, met een oppervlak dat vrij wordt gehouden van plaatselijke gebreken, die mogelijk de beproevingsresultaten kunnen beïnvloeden;
 3. stijf genoeg zijn om niet te worden vervormd onder beproevingsomstandigheden of niet te kunnen worden beschadigd door de beproevingen; en
 4. groot genoeg zijn om te garanderen dat de te beproeven flexibele bulkcontainer in zijn geheel op het oppervlak valt.

Na de val moet de flexibele bulkcontainer weer rechtop worden gezet om te worden onderzocht.

 

6.11.5.3.5.4

De valhoogte bedraagt:
Verpakkingsgroep III: 0,8 m

 

6.11.5.3.5.5

Criteria voor een voldoende beproevingsresultaat

 1. Er mag geen verlies van inhoud optreden. Een zeer gering verlies van de inhoud, bijv. via sluitingen of stikselgaten, tijdens het treffen mag niet worden beschouwd als een falen van de flexibele bulkcontainer, onder voorwaarde dat er geen verdere lekkage optreedt nadat de container weer rechtop is gezet;
 2. Er mag geen schade zijn opgetreden die de flexibele bulkcontainer onveilig maakt om te worden vervoerd voor berging of verwijdering.

 

6.11.5.3.6

Hefproef (bovenzijde)

6.11.5.3.6.1

Toepasbaarheid
Voor alle typen flexibele bulkcontainers ter beproeving van het constructietype.

 

6.11.5.3.6.2

Voorbereiding voor de beproeving
Flexibele bulkcontainers moeten tot zes maal de maximale netto massa worden gevuld waarbij de lading gelijkmatig is verdeeld.

 

6.11.5.3.6.3

Beproevingsmethode
Een flexibele bulkcontainer moet op de wijze waarvoor deze is ontworpen, worden gehesen totdat de container vrij is van de grond, en gedurende vijf minuten in deze positie worden gehouden.

 

6.11.5.3.6.4

Criteria voor een voldoende beproevingsresultaat
Er mag zich geen beschadiging van de flexibele bulkcontainer of van de voor het heffen bedoelde voorzieningen voordoen die de flexibele bulkcontainer voor het vervoer of de behandeling onveilig maakt, en er mag geen verlies van inhoud optreden.

 

6.11.5.3.7

Kantelproef

6.11.5.3.7.1

Toepasbaarheid
Voor alle typen flexibele bulkcontainers ter beproeving van het constructietype.

 

6.11.5.3.7.2

Voorbereiding voor de beproeving
De flexibele bulkcontainer moet tot zijn grootste toelaatbare bruto massa worden gevuld.

 

6.11.5.3.7.3

Beproevingsmethode

De flexibele bulkcontainer moet worden gekanteld door de zijde die het verst af ligt van de valrand op te hijsen waarbij een willekeurig deel van het bovengedeelte op een niet-veerkrachtig en horizontaal trefoppervlak belandt. Het trefoppervlak moet:

 1. één geheel zijn en massief genoeg om onbeweegbaar te zijn;
 2. vlak zijn, met een oppervlak dat vrij wordt gehouden van plaatselijke gebreken, die mogelijk de beproevingsresultaten kunnen beïnvloeden;
 3. stijf genoeg zijn om niet te worden vervormd onder beproevingsomstandigheden of niet te kunnen worden beschadigd door de beproevingen; en
 4. groot genoeg zijn om te garanderen dat de te beproeven flexibele bulkcontainer in zijn geheel op het oppervlak valt.

 

6.11.5.3.7.4

Voor alle flexibele bulkcontainers wordt de valhoogte bij de kantelproef als volgt bepaald:
Verpakkingsgroep III: 0,8 m

 

6.11.5.3.7.5

Criterium voor een voldoende beproevingsresultaat
Er mag geen verlies van inhoud optreden. Een zeer gering verlies van de inhoud, bijv. via sluitingen of stikselgaten, tijdens het treffen mag niet worden beschouwd als een falen van de flexibele bulkcontainer, onder voorwaarde dat er geen verdere lekkage optreedt.

 

6.11.5.3.8

Oprichtproef

6.11.5.3.8.1

Toepasbaarheid
Voor alle type flexibele bulkcontainers ontworpen om via de boven- of zijkant opgehesen te worden ter beproeving van het constructietype.

 

6.11.5.3.8.2

Voorbereiding voor de beproeving
De flexibele bulkcontainer moet tot ten minste 95% van de inhoud en tot de grootste toelaatbare bruto massa zijn gevuld.

 

6.11.5.3.8.3

Beproevingsmethode
De op een zijkant liggende flexibele bulkcontainer moet met een snelheid van ten minste 0,1 m/s in verticale positie, vrij van de grond, worden gebracht met niet meer dan de helft van de hijsvoorzieningen.

 

6.11.5.3.8.4

Criterium voor een voldoende beproevingsresultaat
Er mag geen beschadiging van de flexibele bulkcontainer of van de voor het heffen bedoelde voorzieningen optreden die de flexibele bulkcontainer voor het vervoer of de behandeling onveilig maakt.

 

6.11.5.3.9

Scheurproef

6.11.5.3.9.1

Toepasbaarheid
Voor alle typen flexibele bulkcontainers ter beproeving van het constructietype.

 

6.11.5.3.9.2

Voorbereiding voor de beproeving
De flexibele bulkcontainer moet tot zijn grootste toelaatbare bruto massa worden gevuld.

 

6.11.5.3.9.3

Beproevingsmethode
Nadat de flexibele bulkcontainer op de grond is geplaatst, worden alle lagen van de grootste zijwand over een lengte van 300 mm volledig doorgesneden.

De snede moet worden aangebracht onder een hoek van 45° ten opzichte van de hoofdas van de flexibele bulkcontainer en op halve hoogte tussen de bodem en de bovenzijde van de vulling.

De flexibele bulkcontainer moet daarna worden blootgesteld aan een gelijkmatig verdeelde, op de bovenzijde aangebrachte belasting, gelijk aan tweemaal de grootste bruto massa.

De belasting moet gedurende ten minste vijftien minuten toegepast worden.

Een flexibele bulkcontainer die is ontworpen om aan de bovenzijde of de zijkant te worden opgetild, moet vervolgens, nadat de op de bovenzijde aangebrachte belasting verwijderd is, worden gehesen totdat de container vrij is van de grond, en gedurende vijftien minuten in deze positie worden gehouden

 

6.11.5.3.9.4

Criterium voor een voldoende beproevingsresultaat
De snede mag zich met niet meer dan 25 % van de oorspronkelijke lengte uitbreiden

 

6.11.5.3.10

Stapelproef

6.11.5.3.10.1

Toepasbaarheid
Voor alle typen flexibele bulkcontainers ter beproeving van het constructietype.

 

6.11.5.3.10.2

Voorbereiding voor de beproeving
De flexibele bulkcontainer moet tot zijn grootste toelaatbare bruto massa worden gevuld.

 

6.11.5.3.10.3

Beproevingsmethode
De flexibele bulkcontainer moet gedurende 24 uur aan een kracht worden blootgesteld, uitgeoefend op het bovenoppervlak, van vier maal het ontwerplaadvermogen.

 

6.11.5.3.10.4

Criterium voor een voldoende beproevingsresultaat
Er mag geen verlies van inhoud optreden tijdens de beproeving of na verwijdering van de belasting.

 

6.11.5.4

Beproevingsrapport

6.11.5.4.1

Van de beproeving moet een beproevingsrapport opgemaakt worden, dat ten minste de volgende gegevens moet bevatten en dat aan de gebruikers van de flexibele bulkcontainer ter beschikking moet staan:

 1. Naam en adres van de beproevingsinstelling;
 2. Naam en adres van de opdrachtgever (indien nodig);
 3. Uniek identificatienummer van het beproevingsrapport;
 4. Datum van het beproevingsrapport;
 5. Fabrikant van de flexibele bulkcontainer;
 6. Beschrijving van het ontwerptype van de flexibele bulkcontainer (bijv. afmetingen, materialen, sluitingen, wanddikte, enz.) en/of foto's;
 7. Maximale capaciteit/grootste toelaatbare bruto massa;
 8. Eigenschappen van de voor de beproeving gebruikte inhoud, bijv. deeltjesgrootte bij vaste stoffen;
 9. Beschrijving en resultaten van de beproevingen;
 10. Het beproevingsrapport moet zijn ondertekend met de naam en de functionele benaming van de ondertekenaar.

 

6.11.5.4.2

Het beproevingsrapport moet een verklaring bevatten dat de flexibele bulkcontainer, als voor verzending gereedgemaakt, is beproefd in overeenstemming met de overeenkomstige voorschriften van dit hoofdstuk en dat dit beproevingsrapport door gebruik van andere insluitingsmethoden of bestanddelen ongeldig kan worden.

Een exemplaar van het beproevingsrapport moet beschikbaar zijn voor de bevoegde autoriteit

 

6.11.5.5

Kenmerking

6.11.5.5.1

Elke flexibele bulkcontainer vervaardigd en bestemd voor het gebruik volgens de voorschriften van het ADR moet zijn voorzien van merktekens, die duurzaam en leesbaar zijn en die op een zodanige plaats zijn aangebracht, dat zij gemakkelijk zichtbaar zijn.

Letters, nummers en tekens moeten ten minste 24 mm hoog zijn en het volgende weergeven:

 1. Het symbool van de Verenigde Naties voor verpakkingen 6.1.3.1 1
  Dit symbool mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan te verklaren dat een verpakking, een flexibele bulkcontainer, een transporttank of een MEGC voldoet aan de desbetreffende voorschriften van hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 of 6.11.
 2. De code BK3;
 3. een letter die de verpakkingsgroep(en) aangeeft, waarvoor het ontwerptype is goedgekeurd:

  Z alleen voor verpakkingsgroep III;

 4. De maand en het jaar (laatste twee cijfers) van fabricage;
 5. de letter(s) die het land van toekenning van het kenmerk aangeeft (aangeven), overeenkomstig het onderscheidingsteken gebruikt op motorvoertuigen in het internationale wegverkeer*;
 6. de naam of het symbool van de fabrikant en een ander identificatiemerk van de flexibele bulkcontainer, zoals vastgesteld door de bevoegde autoriteit.
 7. de belasting voor de stapelproef in kg;
 8. de grootste toelaatbare bruto massa in kg.

De kenmerken moeten worden aangebracht in de volgorde van a) tot en met h); alle in deze subparagrafen voorgeschreven kenmerken moeten duidelijk van elkaar zijn gescheiden, bijv. door een schuine streep of een spatie, en zodanig worden gepresenteerd dat alle delen van het kenmerk eenvoudig te identificeren zijn.

 

* Onderscheidingsteken van de staat van inschrijving gebruikt op motorvoertuigen en aanhangwagens in hetinternationale wegverkeer, bijv. overeenkomstig het Verdrag van Genève inzake het wegverkeer (1949) of het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer (1968).

 

6.11.5.5.2

Voorbeeld van kenmerking

6.11.5.5.2

 

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief