ADR Digitaal

Deel 9 - Hoofdstuk 9.1
TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES EN VOORSCHRIFTEN VOOR DE GOEDKEURING VAN VOERTUIGEN

 

9.1.1

Toepassingsgebied en definities

9.1.1.1

Toepassingsgebied
De voorschriften van deel 9 zijn van toepassing op voertuigen van de categorieën N en O, zoals gedefinieerd in de “Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles” (R.E.3)*, bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

Deze voorschriften hebben betrekking op voertuigen, voor wat betreft hun constructie, typegoedkeuring, ADR-goedkeuring en jaarlijkse technische onderzoek.

* VN-document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3.

 

9.1.1.2

Definities
Voor doeleinden van deel 9 wordt verstaan onder:

"ADR-goedkeuring": verklaring door een bevoegde autoriteit van een Overeenkomstsluitende Partij dat een afzonderlijk voertuig, bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen, als een EX/II-, EX/III-, FL- of AT-voertuig of als een MEMU voldoet aan de toepasselijke technische voorschriften van dit deel;

"Afgebouwd voertuig": elk voertuig dat het resultaat is van een proces dat uit meerdere fasen bestaat (bijv. chassis of chassis en cabine met een carrosserie);

"AT-voertuig":

  1. een voertuig, anders dan een EX/III- of FL--voertuig of een MEMU, bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen in vaste tanks of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1 m³, of in tankcontainers, transporttanks of MEGC's met een individuele inhoud van meer dan 3 m³; of
  2. een batterijwagen met in totaal een inhoud van meer dan 1 m³ anders dan een FL-voertuig;

"Compleet voertuig": elk voertuig dat geen verdere voltooiing behoeft (bijv. een in één fase gebouwde bestelwagen, vrachtwagen, trekker, aanhangwagen of oplegger);

"EX/II-voertuig" of "EX/III-voertuig": een voertuig, bestemd voor het vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen (klasse 1);

"FL-voertuig":

  1. een voertuig, bestemd voor het vervoer van vloeistoffen met een vlampunt van ten hoogste 60 °C (met uitzondering van dieselolie die voldoet aan de norm EN 590:2013 + A1:2017, gasolie en lichte stookolie - UN-nummer 1202 - met een vlampunt zoals gespecificeerd in de norm EN 590:2013 + A1:2017) in vaste tanks of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1 m³ of in tankcontainers of transporttanks met een individuele inhoud van meer dan 3 m³; of
  2. een voertuig, bestemd voor het vervoer van brandbare gassen in vaste tanks of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1 m3 of in tankcontainers, transporttanks of MEGC's met een individuele inhoud van meer dan 3 m3; of
  3. een batterijwagen met in totaal een inhoud van meer dan 1 m³, bestemd voor het vervoer van brandbare gassen; of
  4. een voertuig, bestemd voor het vervoer van waterstofperoxide, gestabiliseerd of waterstofperoxide, oplossing in water, gestabiliseerd, met meer dan 60% waterstofperoxide (klasse 5.1, UN 2015) in vaste tanks of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1 m³, of in tankcontainers of transporttanks met een individuele inhoud van meer dan 3 m³;

"MEMU": een voertuig dat voldoet aan de definitie van Mobiele eenheid voor de fabricage van ontplofbare stoffen of voorwerpen in 1.2.1.

"Niet-compleet voertuig": elk voertuig dat nog voltooiing behoeft in ten minste één volgende fase (bijv. chassis en cabine, aanhangwagen met chassis);

"Voertuig": elk voertuig, hetzij compleet, hetzij niet compleet, hetzij afgebouwd, bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

"Voertuig met typegoedkeuring": elk voertuig dat is goedgekeurd in overeenstemming met ECE-Reglement nr. 105*;

* VN-Reglement nr. 105 (Uniforme voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen voor zover het betreft hun specifieke constructiekenmerken).

 

9.1.2

Goedkeuring van EX/II-, EX/III-, FL- en AT-voertuigen en MEMU’s

Opmerking: Voor andere dan EX/II-, EX/III-, FL- en AT-voertuigen en MEMU’s zijn geen bijzondere goedkeuringscertificaten vereist, behalve die welke in de algemene veiligheidsvoorschriften die gewoonlijk op voertuigen in het land van herkomst van toepassing zijn, worden voorgeschreven.

 

9.1.2.1

Algemeen
EX/II-, EX/III-, FL- en AT-voertuigen en MEMU’s moeten voldoen aan de in dit deel gestelde, toepasselijke voorschriften.

Ieder compleet of afgebouwd voertuig moet worden onderworpen aan een eerste onderzoek door de bevoegde autoriteit volgens de ambtelijke voorschriften van dit hoofdstuk teneinde naleving van de toepasselijke technische eisen van de hoofdstukken 9.2 t/m 9.8 te controleren.

De bevoegde autoriteit kan afzien van het eerste onderzoek van een trekkend voertuig voor een oplegger, die als type is goedgekeurd overeenkomstig 9.1.2.2, waarvoor de fabrikant, zijn gemachtigde vertegenwoordiger of een door de bevoegde autoriteit erkende instantie een verklaring van overeenstemming met de voorschriften van hoofdstuk 9.2 heeft afgegeven.

De overeenstemming van het voertuig moet worden vastgesteld door de afgifte van een certificaat van goedkeuring overeenkomstig 9.1.3.

Indien voertuigen van een duurremsysteem moeten zijn voorzien, moet de fabrikant van het voertuig of zijn gemachtigde vertegenwoordiger een verklaring van overeenstemming met de desbetreffende voorschriften van bijlage 5 van VN-Reglement nr. 13* afgeven.

Deze verklaring moet bij het eerste technische onderzoek worden overgelegd.

* VN-Reglement nr. 13 (Uniforme voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van categorieën M, N en O met betrekking tot de reminrichting).

 

9.1.2.2

Voorschriften voor voertuigen met typegoedkeuring

Op verzoek van de fabrikant van het voertuig of zijn deugdelijk geaccrediteerde vertegenwoordiger mogen voertuigen die volgens 9.1.2.1 aan een ADR-goedkeuring zijn onderworpen, door een bevoegde autoriteit als type worden goedgekeurd.

Aan de desbetreffende technische voorschriften van hoofdstuk 9.2 wordt geacht te zijn voldaan indien door een bevoegde autoriteit een certificaat van typegoedkeuring is afgegeven in overeenstemming met VN-Reglement nr. 105*, op voorwaarde dat de technische voorschriften van het genoemde Reglement overeenkomen met die van hoofdstuk 9.2 van dit deel en onder voorbehoud dat een wijziging van het voertuig geen consequenties heeft voor de geldigheid van de typegoedkeuring.

In het geval van MEMU's kan het kenmerk van typegoedkeuring dat overeenkomstig ECE Reglement nr. 105 is aangebracht het voertuig ofwel als MEMU dan wel als EX/III-voertuig identificeren.

MEMU's behoeven alleen als zodanig te worden geïdentificeerd op het certificaat van goedkeuring, afgegeven overeenkomstig 9.1.3.

Deze typegoedkeuring, verleend door één Overeenkomstsluitende Partij, moet door de andere Overeenkomstsluitende Partijen als bewijs van overeenstemming van het voertuig worden geaccepteerd, indien het afzonderlijke voertuig ter inspectie voor ADR-goedkeuring wordt aangeboden.

Bij het onderzoek voor de ADR-goedkeuring moeten alleen die delen van het als type goedgekeurde, niet-complete voertuig welke tijdens het proces van het afbouwen zijn toegevoegd of gemodificeerd, worden geïnspecteerd op overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften van hoofdstuk 9.2.

* VN-Reglement nr. 105 (Uniforme voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen wat betreft hun specifieke constructiekenmerken).

 

9.1.2.3

Jaarlijks technisch onderzoek
EX/II-, EX/III-, FL- en AT-voertuigen en MEMU’s moeten worden onderworpen aan een jaarlijks technisch onderzoek in hun land van registratie, teneinde vast te stellen dat zij voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften van dit deel en aan de algemene veiligheidsvoorschriften (inzake remmen, verlichting, enz.), die in hun land van registratie van kracht zijn.

De overeenstemming van het voertuig moet worden vastgesteld door verlenging van de geldigheid van het certificaat van goedkeuring of door afgifte van een nieuw certificaat van goedkeuring overeenkomstig 9.1.3.

 

9.1.3

Certificaat van goedkeuring

9.1.3.1

Voor de overeenstemming van EX/II-, EX/III-, FL- en AT-voertuigen en MEMU’s met de voorschriften van dit deel moet voor elk goedgekeurd voertuig een certificaat van goedkeuring worden overgelegd (certificaat van ADR-goedkeuring)*, afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van registratie voor elk voertuig waarvan de inspectie bevredigende resultaten te zien geeft of heeft geleid tot de afgifte van een verklaring van overeenstemming met de voorschriften van hoofdstuk 9.2 overeenkomstig 9.1.2.1.

* Een leidraad bij het invullen van het certificaat van goedkeuring kan worden geraadpleegd op de website van het Secretariaat van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).

 

9.1.3.2

Een certificaat van goedkeuring dat de bevoegde autoriteit van één Overeenkomstsluitende Partij heeft afgegeven voor een in het land van die Overeenkomstsluitende Partij geregistreerd voertuig, moet zolang dit certificaat geldig blijft, door de bevoegde autoriteiten van de andere Overeenkomstsluitende Partijen worden geaccepteerd

 

9.1.3.3

Het certificaat van goedkeuring moet dezelfde opmaak hebben als het model getoond in 9.1.3.5. De afmetingen van het certificaat zijn 210 mm x 297 mm (formaat A4).

Zowel de voor- als achterzijde mogen worden gebruikt. De kleur moet wit zijn met een roze diagonaal.

Het moet worden opgesteld in de taal of één van de talen van het land van afgifte.

Indien die taal niet het Engels, Frans of Duits is, moeten de titel van het certificaat van goedkeuring en alle opmerkingen onder punt 11 ook in het Engels, Frans of Duits worden opgesteld.

In het certificaat van goedkeuring voor een druk/vacuümtankwagen (voor afvalstoffen) moet de volgende vermelding zijn aangebracht: "druk/vacuümtankwagen (voor afvalstoffen)".

In het certificaat voor EX/III-voertuigen bestemd voor het vervoer van ontplofbare stoffen in tanks overeenkomstig de voorschriften van 9.7.9 moet onder nummer 11 de volgende opmerking zijn opgenomen: "Voertuig in overeenstemming met 9.7.9 van het ADR voor het vervoer van ontplofbare stoffen in tanks".

 

9.1.3.4

De geldigheid van het certificaat van goedkeuring eindigt uiterlijk één jaar na de datum van het technische onderzoek van het voertuig, dat aan de afgifte van het certificaat voorafgaat.

De volgende geldigheidsduur is echter gerelateerd aan de laatste nominale vervaldatum, indien het technische onderzoek is uitgevoerd binnen een maand vóór of na deze datum.

Op grond van dit voorschrift behoeven evenwel tanks, die verplichte periodieke onderzoeken moeten ondergaan, niet met kortere tussenpozen dan die, welke zijn voorgeschreven in de hoofdstukken 6.8 en 6.9, te worden onderworpen aan dichtheidsproeven, hydraulische proefpersingen of inwendige onderzoeken van tanks.

 

9.1.3.5

Model voor het certificaat van goedkeuring voor voertuigen die bepaalde gevaarlijke goederen vervoeren

9.1.3.5 1

9.1.3.5 2

1 Overeenkomstig de definities voor motorvoertuigen en voor aanhangwagens of opleggers van categorieën N en O als gedefinieerd in bijlage 7 van de “Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) of in Richtlijn 2007/46/EG.
2 Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
3 Aankruisen hetgeen van toepassing is.
4 De van toepassing zijnde waarde invullen. Een waarde van 44 t beperkt niet de “maximaal toegestane massa” als aangegeven in het (de) registratiedocument(en).
5 Stoffen toegekend aan de onder nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die is toegestaan volgens de hiërarchie in 4.3.3.1.2. of 4.3.4.1.2, rekening houdend met de eventuele bijzondere bepaling(en).
6 Niet vereist indien de toegelaten stoffen zijn genoemd onder nr. 10.2.

Opmerking: Dit certificaat moet aan de dienst die het certificaat heeft afgegeven, worden terugbezorgd: wanneer het voertuig buiten gebruik wordt gesteld; in geval van verandering van vervoerder, exploitant of eigenaar, vermeld onder punt 5; bij het verstrijken van de geldigheid van het certificaat; en in geval van belangrijke wijziging in een of meer hoofdkenmerken van het voertuig.

 

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief